Izložba „Fotografsko blago Tinjana“ u Tinjanu

15.10.2019.

Izložba „Fotografsko bla­go Tinjana“ bit će otvo­re­na u petak, 18. lis­to­pa­da u 19 sati u tinjan­skom Domu mla­dih. Izložba osta­je otvo­re­na tije­kom tri dana odr­ža­va­nja Internacionalnog saj­ma pršu­ta u Tinjanu (18. – 20. lis­to­pa­da 2019.).

Na izlož­bi će biti pred­stav­ljen izbor iz boga­tog fun­du­sa foto­gra­fi­ja Zavičajne zbir­ke, među koji­ma se isti­če foto­gra­fi­ja iz 1853. godi­ne koja slo­vi za naj­sta­ri­ju foto­gra­fi­ju u Istri, zatim ostav­šti­na tinjan­skog foto­gra­fa ama­te­ra s kra­ja 19. sto­lje­ća, Vittoria Depiere, kao i zna­ča­jan broj stu­dij­skih foto­gra­fi­ja nas­ta­lih u ranoj fazi razvo­ja foto­gra­fi­je na ovim prostorima.

U sklo­pu izlož­be bit će pred­stav­lje­na i poprat­na publi­ka­ci­ja o kojoj će uz auto­re Ninu Brečević i Ivana Smoljana govo­ri­ti i recen­zen­ti­ca, viša kus­to­si­ca Povijesnog i pomor­skog muze­ja Istre, Lana Skuljan Bilić.

Priredio B. V.