Izložba „Ikebana“ Ivana Midžića u GRADSKOJ GALERIJI LABIN

15.10.2019.

Samostalna izlož­ba „Ikebana“ Ivana Midžića bit će otvo­re­na u petak, 18. lis­to­pa­da, u 19 sati u Gradskoj gale­ri­ji Labin. O izlož­bi će govo­ri­ti povjes­ni­čar­ka umjet­nos­ti Sonja Švec Španjol.

„Djelujući para­lel­no u dva podru­čja – kao kon­cep­tu­al­ni umjet­nik, te kao obli­ko­va­telj i dizaj­ner naki­ta, Ivan Midžić mno­ge ele­men­te iz svi­je­ta naki­ta pre­no­si i tran­sfor­mi­ra u podru­čju skul­p­tu­re i objek­ta. Aluminij i čelik tako pos­ta­ju osnov­no gra­div­no sred­stvo u obli­ko­va­nju kruž­nih i spi­ral­nih for­mi nagla­še­nog cen­tri­pe­tal­nog giba­nja. Ikebana kao umi­je­će sla­ga­nja cvi­je­ća tran­sfor­mi­ra­na je u umi­je­će obli­ko­va­nja umjet­nič­kih for­mi, ali i samog ras­po­re­da dje­la u izlož­be­nom pros­to­ru. Jedinstven spoj gru­bih, siro­vih mate­ri­ja­la i deko­ra­tiv­nos­ti nas­li­je­đe­ne iz svi­je­ta naki­ta rezul­ti­ra umjet­nič­kim i skul­p­tor­skim objek­ti­ma jedins­tve­ne ana­to­mi­je obli­ka. Radovi isto­vre­me­no odi­šu sup­til­noš­ću obli­ko­va­nja, ali i robus­noš­ću upo­tri­jeb­lje­nih mate­ri­ja­la koje autor zadr­ža­va u izvor­noj boji. Predstavljeni cik­lus Ivana Midžića odraz je stva­ra­lač­kog ner­va koji stal­no pro­pit­ku­je, istra­žu­je i izno­va stva­ra obli­ku­ju­ći pri­tom pre­poz­nat­ljiv stil pre­obraz­be moti­va, dok se pos­tav izlož­be teme­lji na duhu kom­ple­men­tar­nos­ti, kao i mak­si­mal­nog poti­ca­nja zna­če­nja i izvor­ne este­ti­ke poje­di­nog dje­la“,  piše Sonja Švec Španjol u pred­go­vo­ru kata­lo­ga izložbe.

Ivan Midžić rođen je 1976. u Osijeku. Diplomirao je kipar­stvo na Akademiji likov­nih umjet­nos­ti u Zagrebu, u kla­si prof. Šime Vulasa 2002. godi­ne. Magistrirao je na Akademiji za likov­no umet­nost in obli­ko­va­nje u Ljubljani 2007. godi­ne, u kla­si prof. Jože Baršija. Član je Hrvatskog druš­tva likov­nih umjet­ni­ka Zagreb i Hrvatske zajed­ni­ce samos­tal­nih umjet­ni­ka. Izlagao je na mno­gim samos­tal­nim i skup­nim izlož­ba­ma u zem­lji i inozemstvu.

Izložba je reali­zi­ra­na uz pot­po­ru i surad­nju Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Labin, Grada Labina, Istarske župa­ni­je, Ministarstva kul­tu­re Republike Hrvatske i Vodovoda d.o.o Labin.

Priredio B. V.