Metamedijator – posjet izložbi „Animalije“, Radio Rojcu i udruzi Čarobnjakov šešir

11.10.2019.

Učenici pul­ske Škole za odgoj i obra­zo­va­nje posje­ti­li su u petak, 11. lis­to­pa­da izlož­bu Antuna Motike „Animalije“ i Radio Rojc u Dnevnom borav­ku te udru­gu Čarobnjakov šešir u Društvenom cen­tru Rojc uz struč­no vod­stvo surad­ni­ka udru­ge Metamedij Igora Zenzerovića, a u sklo­pu pro­jek­ta Metamedijator.

Zenzerović je uče­ni­ci­ma prvo želio opi­sa­ti način funk­ci­oni­ra­nja Rojca te im je pri­tom nagla­sio važ­nost zajed­niš­tva i surad­nje bez kojih udru­ge civil­nog druš­tva ne bi mogle uspješ­no koris­ti­ti i uprav­lja­ti pros­to­rom druš­tve­nog cen­tra. Kao pri­mjer dobre prak­se pos­lu­žio je i sam Dnevni bora­vak u kojem se odvi­ja­ju raz­ni pro­gra­mi, ali i Radio Rojc – radio kojeg stva­ra zajed­ni­ca i u čiji se rad svat­ko može uključiti.

Izložba „Animalije“ Zenzeroviću je pru­ži­la pri­li­ku da uče­ni­ci­ma objas­ni pojam redu­ci­ra­nja u umjet­nos­ti, saži­ma­nja u vizu­al­nom izra­ža­va­nju koji­ma se nagla­ša­va­ju samo glav­ne karak­te­ris­ti­ke ono­ga što se crta. On je zajed­no s uče­ni­ci­ma poku­šao shva­ti­ti koje je teh­ni­ke Motika koris­tio kako bi pre­do­čio kret­nje nje­go­vih živo­ti­nja, ali i kojim je sve jed­nos­tav­nim tri­ko­vi­ma raz­bio ploš­nost crte­ža. Učenici su potom u prak­tič­nom dje­lu dobi­li za zada­tak nacr­ta­ti svo­je kuć­ne lju­bim­ce uglje­nom u vrlo krat­kom roku od deset sekun­di kako bi rezul­ta­ti nali­ko­va­li Motikinom radu.

Tijekom posje­te udru­zi Čarobnjakov šešir svi su se opus­ti­li i kre­nu­li se igra­ti s Omarom, Ciletom i Manuelom. Oni su im otkri­li tri­ko­ve žon­gli­ra­nja i vrt­nje tanju­ra na šta­pu u čemu su se svi oku­ša­li, a oni odvaž­ni­ji poku­ša­li su se i pope­ti po svi­li. Posjet Rojcu zavr­šio je sto­ga u zaba­vi i smi­je­hu, ali i isku­ša­va­nju vlas­ti­tih moto­rič­kih spo­sob­nos­ti i koordinacije.

Metamedijator nas­tav­lja s radom slje­de­ćeg tjed­na kada će biti odr­ža­na radi­oni­ca izra­de GIF-ova koju će vodi­ti kolek­tiv Nji3. Učenici Škole za odgoj i obra­zo­va­nje će pos­lu­ša­ti i dva inte­rak­tiv­na pre­da­va­nja: ono glaz­be­ni­ka Marka Grbca o pro­ce­su nas­ta­ja­nja glaz­be od prvog zvu­ka do kom­po­zi­ci­je te pre­da­va­nje Marka Bolkovića iz udru­ge Sonitus o video map­pin­gu i svje­tlos­nim gra­fi­ti­ma. Naposljetku, uče­ni­ci će oti­ći i na stu­dij­sko puto­va­nje u Rijeku kako bi ima­li pri­li­ku vidje­ti i doži­vje­ti jed­nu Europsku pri­jes­tol­ni­cu kulture.

Metamedijator je nami­je­njen edu­ci­ra­nju dje­ce i mla­dih s pote­ško­ća­ma u razvo­ju o kul­tu­ri u lokal­noj zajed­ni­ci i uklju­či­va­nja u nju. Glavni cilj je pomo­ći u stva­ra­nju razu­mi­je­va­nja, tole­ran­ci­je i među­sob­nog pošto­va­nja u zajed­ni­ci te potak­nu­ti dobre odno­se kroz uče­nje i stva­ra­nje novo­me­dij­skih sadr­ža­ja. Projekt pro­mo­vi­ra dos­tup­nost i par­ti­ci­pa­ci­ju u kul­tu­ri kroz poti­ca­nje gra­đan­skog sudje­lo­va­nja u stva­ra­nju novih sadr­ža­ja. Svrha pro­jek­ta je suprot­sta­vi­ti se tež­nja­ma pasi­vi­za­ci­je mla­dih te stvo­ri­ti poti­caj­no okru­že­nje za nji­ho­vo aktiv­no uklju­či­va­nje, infor­mi­ra­nje te zani­ma­nje za umjet­nost i kul­tu­ru i razvoj vlas­ti­tih kre­ativ­nih vještina.

Projekt se reali­zi­ra uz finan­cij­sku podr­šku Zaklade Kultura nova.

Izvor