Metamedijator udruge Metamedij – radionica ”Laboratorij zvuka”

22.10.2019.

Učenici pul­ske Škole za odgoj i obra­zo­va­nje sudje­lo­va­li su na glaz­be­noj radi­oni­ci ”Laboratorij zvu­ka” koju je odr­žao Marko Grbac Knapić, pul­ski glaz­be­nik i pro­du­cent u petak, 18. lis­to­pa­da, a u sklo­pu pro­jek­ta Metamedijator.

Voditelj je pre­zen­ti­rao pro­ces nas­ta­ja­nja glaz­be od prvog zvu­ka do kom­po­zi­ci­je koris­te­ći se raz­li­či­tim glaz­be­nim ins­tru­men­ti­ma. Učenici su se tako upoz­na­li s tibe­tan­skom zdje­lom, afrič­kom kalim­bom i glaz­be­nim jaji­ma, te samim time nauči­li su osnov­ne poj­mo­ve glaz­be­ne teori­je. Svatko od sudi­oni­ka imao je pri­li­ku oku­ša­ti se u svi­ra­nju nave­de­nih ins­tru­me­na­ta. Učenici su bili aktiv­ni u pro­ce­su sni­ma­nja zvu­ka, a kas­ni­je pra­ti­li modu­li­ra­nje zvu­ka na raču­na­lu uz pomoć ala­ta sof­tve­ra Ableton i pri­pa­da­ju­ćeg mu har­dve­ra Push.

Metamedijator nas­tav­lja s pre­da­va­njem Marka Bolkovića iz udru­ge Sonitus o video map­pin­gu i svje­tlos­nim gra­fi­ti­ma. Završna aktiv­nost pro­jek­ta je stu­dij­sko puto­va­nje u Rijeku povo­dom Europske pri­jes­tol­ni­ce kulture.

Metamedijator nami­je­njen je edu­ci­ra­nju dje­ce i mla­dih s pote­ško­ća­ma u razvo­ju o kul­tu­ri u lokal­noj zajed­ni­ci i uklju­či­va­nja u nju. Glavni cilj je pomo­ći u stva­ra­nju razu­mi­je­va­nja, tole­ran­ci­je i među­sob­nog pošto­va­nja u zajed­ni­ci te potak­nu­ti dobre odno­se kroz uče­nje i stva­ra­nje novo­me­dij­skih sadr­ža­ja. Projekt pro­mo­vi­ra dos­tup­nost i par­ti­ci­pa­ci­ju u kul­tu­ri kroz poti­ca­nje gra­đan­skog sudje­lo­va­nja u stva­ra­nju novih sadr­ža­ja. Svrha je  pro­jek­ta suprot­stav­lja­nje tež­nja­ma pasi­vi­za­ci­je mla­dih te stva­ra­nje poti­caj­nog okru­že­nja za nji­ho­vo aktiv­no uklju­či­va­nje, infor­mi­ra­nje te zani­ma­nje za umjet­nost i kul­tu­ru i razvoj vlas­ti­tih kre­ativ­nih vještina.

Projekt se reali­zi­ra uz finan­cij­sku podr­šku Zaklade Kultura nova.

Izvor