Mjesec hrvatske knjige u Gradskoj knjižnici Poreč

14.10.2019.

Mjesec hrvat­ske knji­ge mani­fes­ta­ci­ja je kojom se od 15. lis­to­pa­da do 15. stu­de­no­ga, sva­ke godi­ne, okup­lja sve lju­bi­te­lje dobre knji­ge, kroz raz­li­či­te pro­gra­me širom Hrvatske. Ovogodišnja je mani­fes­ta­ci­ja posve­će­na glaz­bi, a moto je „U rit­mu čita­nja“. Upravo u tom duhu bit će otvo­ren Mjesec hrvat­ske knji­ge u Gradskoj knjiž­ni­ci Poreč, i to glaz­be­nom – ples­nom radi­oni­com za dje­cu „U rit­mu čita­nja“, u petak, 18. lis­to­pa­da u 17 sati, pod struč­nim vod­stvom pro­fe­so­ri­ce Marijane Gulić. Radionica je nami­je­nje­na dje­ci od četi­ri do šest godina.

„U uto­rak, 22. lis­to­pa­da od 19 sati na knji­žev­nom susre­tu upoz­nat ćemo „Divljakušu uži­vo!“, jer u gos­te nam sti­že Marina Šur Puhlovski, auto­ri­ca jed­nih od naj­či­ta­ni­jih nas­lo­va u našoj knjiž­ni­ci, poput: „Igrača“, „Divljakuše“, „Treći život dru­ge violi­ne“… Ona pone­kad šoki­ra iskre­noš­ću kojom pro­go­va­ra o mla­dim žena­ma i ras­pad­nu­tim bra­ko­vi­ma, o sre­do­vječ­nim i neza­do­volj­nim žena­ma koje ne umi­ju popra­vi­ti svoj život, o sta­ros­ti, o sud­bi­na­ma lju­di koji žive tu oko nas i bore sa svo­jim tuga­ma i pro­ma­še­nim živo­ti­ma. Moderatorica susre­ta bit će novi­nar­ka Eliana Batagelj“, navo­de organizatori.

Gost poreč­kog Mjeseca hrvat­ske knji­ge bit će i Jasen Boko koji će putem mul­ti­me­di­jal­ne pre­zen­ta­ci­je pred­sta­vi­ti svo­ju novu knji­gu puto­pi­sa „Latinskom Amerikom uzvod­no: Za Che Guevarom od Patagonije do Kube“. Nakon hva­lje­nih i uspješ­nih puto­pi­sa: „Na putu svi­le“, „Tragovima Odiseja“ i „Za Aleksandrom Velikim u srce Azije“, Jasen Boko, poput noma­da, pro­pu­to­vao je 50.000 kilo­me­ta­ra sli­je­de­ći tra­go­ve revo­lu­ci­ona­ra i pop iko­ne Che Guevare, osje­ća­ju­ći sud­bi­ne lju­di koje je na svom putu sreo i upoz­na­ju­ći izu­zet­nu lje­po­tu pri­ro­de i spo­me­nič­ke bašti­ne, kao i bogat­stvo gas­tro­nom­ske ponu­de. Autor će knji­gu pred­sta­vi­ti u pone­dje­ljak, 28. lis­to­pa­da u 19 sati.

I ove godi­ne Mjesec hrvat­ske knji­ge obi­lje­žit će se i u Domu za sta­ri­je i nemoć­ne u Poreču, a „Sretne pri­če“, u uto­rak, 5. stu­de­no­ga u 11 sati, bit će posve­će­ne iščez­lom vre­me­nu i svim onim zapi­sa­nim i neza­pi­sa­nim pri­ča­ma o ispre­ple­te­nos­ti sje­ća­nja, zna­nja i pri­ča­nja o mate­ri­jal­noj i nema­te­ri­jal­noj kul­tu­ri dje­tinj­stva. Prikazom doga­đa­ja tije­kom odras­ta­nja, viša muzej­ska peda­go­gi­nja – kus­to­si­ca Etnografskog muze­ja Istre Mirjana Margetić nas­to­jat će oži­vje­ti neka­daš­nju dje­čju sva­kod­ne­vi­cu te sta­nov­ni­ci­ma Doma pri­ušti­ti obi­lje oživ­lje­nih uspomena.

O miši­ma, pete­ši­ću, ška­nji­ću, kozi, o jese­ni i pužu niže sti­ho­ve na čaka­vi­ci i stan­dard­nom hrvat­skom jezi­ku Lili Jelenaca u svo­je­mu knji­žev­nom prvi­jen­cu, zbir­ci pje­sa­ma za dje­cu „Dvi male ruke“ koja će biti pred­stav­lje­na u čet­vr­tak, 7. stu­de­no­ga u 11 sati na 1. katu Odjela za dje­cu i mla­de Gradske knjiž­ni­ce Poreč. Zbirku je crte­ži­ma osli­ka­la Marina Dželalija Jakominić, a pred­sta­vit će je auto­ri­ca Lili i ilus­tra­to­ri­ca Marina, a mode­ra­to­ri­ca susre­ta bit će ured­ni­ca zbir­ke Natalija Grgorinić iz udru­ge Zvona i nari.

U petak, 25. lis­to­pa­da u 17 sati na 1. katu Odjela za dje­cu i mla­de odr­žat će se edu­ka­tiv­no-kre­ativ­na radi­oni­ca „Igraj se s pla­vim medom“, u čijem je sre­di­štu osje­ćaj razo­ča­re­nja i tuge zbog nekih pos­tu­pa­ka lju­di koji nas naj­vi­še vole. Radionica je nami­je­nje­na dje­ci od 6 do 9 godina.

U pone­dje­ljak, 11. stu­de­no­ga u 19 sati bit će odr­ža­no pred­stav­lja­nje zbir­ku poezi­je „Mogućnost povre­me­nih obo­ri­na“, u izda­nju nak­lad­nič­ke kuće Jesenski i Turk, novu zbir­ku Mladena Blaževića koja je objav­lje­na kao rezul­tat nje­go­ve pobje­de na Natječaju Post scrip­tum za knji­žev­nost na druš­tve­nim mre­ža­ma. Već su mu objav­lje­na dva roma­na: „Tragovi gove­da“ i „Ilirik“. U Ljubljani je obja­vio dvo­je­zič­nu slo­ven­sko-hrvat­sku zbir­ku pje­sa­ma „Posljednji tasma­nij­ski tigar“ u izda­nju druš­tva Poiesis. Kroz nje­go­vo knji­žev­no stva­ra­laš­tvo pro­te­že se lju­bav za proš­lim u kojem nas­lu­ću­je tra­go­ve buduć­nos­ti. Moderatorica pjes­nič­kog susre­ta bit će pro­fe­so­ri­ca Snježana Radetić.

U sri­je­du, 13. stu­de­no­ga u 13 sati bit će pred­stav­lje­na XXIII. PoZiCa – zbir­ka lite­rar­nih i likov­nih rado­va uče­ni­ka pri­ja­telj­skih gra­do­va Poreča, Zaboka i Crikvenice. Program će obo­ga­ti­ti pohva­lje­ni uče­ni­ci na natje­ča­ju „Nagrada Laurus nobi­lis“ čiji su rado­vi, uz one nagra­đe­ne Rebeke Demarki Milanović, Aleksandre Šehanović i Adriana Zbašnika, uvr­šte­ni u ovo­go­diš­nju zbir­ku, a to su: Nora Klobas, Lucia Sorčić, Emili Simonetti, Benedetta Terzić, Letizia Sonia Pozzi, Gloria Divjak, Ana Borštner, Sena Ahmetović, Roberta Radman, Klara Pauletić i Ilari Stojnić. Zajedničkim tru­dom i zala­ga­njem, kroz više od dva deset­lje­ća, pro­fe­so­ri i knjiž­ni­ča­ri ovih tri­ju gra­do­va tru­de se pro­mi­ca­ti jezič­no izra­ža­va­nje s ciljem nje­go­va­nja stan­dard­nog hrvat­skog jezi­ka, ali i oču­va­nja nje­go­vih zavi­čaj­nih idi­oma, koji ga čine boga­ti­jim i posebnim.

„Mjesec hrvat­ske knji­ge zaklju­čit ćemo urne­bes­nom i smi­ješ­nom zaba­vom. Naime, pos­to­je dvi­je zloć­kas­te bak­te­ri­je, Mrljek i Prljek, koje dje­ca obo­ža­va­ju i vese­le se sva­koj nji­ho­voj novoj prlja­voj i blja­kas­toj avan­tu­ri. Stoga smo pozva­li dje­cu na Mrljekovu i Prljekovu fuj­kas­tu rođen­dan­sku feštu na kojoj će puno toga dobro­ga nauči­ti o higi­je­ni, a za to će se pobri­nu­ti auto­ri­ca sli­kov­ni­ca o Mrljeku i Prljeku, Jelena Pervan. Jelena, Mrljek i Prljek dola­ze nam u petak, 15. stu­de­nog u 17 sati. Radionica je nami­je­nje­na dje­ci od 3 do 7 godi­na, a svoj dola­zak na ovu, kao i na sve dru­ge radi­oni­ce za dje­cu, potreb­no je naj­a­vi­ti na broj tele­fo­na 434 – 196“, napo­mi­nju organizatori.

Priredio B. V.