“SLUŠKINJINA PRIČA” NA HTV‑U

01.10.2019.

Početkom ovog tjed­na na HTV‑u se poče­la pri­ka­zi­va­ti jed­na od naj­za­pa­že­ni­jih i naj­kon­tro­verz­ni­jih seri­ja pos­ljed­njih godina.

Riječ je o seri­ji “Sluškinjina pri­ča”, nas­ta­loj u pro­duk­ci­ji HBO‑a i snim­lje­noj pre­ma isto­ime­nom roma­nu slav­ne kanad­ske knji­žev­ni­ce Margaret Atwood iz sre­di­ne 1980-ih. Radnja seri­je odvi­ja se u dis­to­pij­skoj drža­vi Gilead, nas­ta­loj na podru­čju današ­njih Sjedinjenih Američkih Država, koja je pogo­đe­na eko­lo­škim i demo­graf­skim katas­tro­fa­ma. Zbog toga tiran­ska vlast dopu­šta pov­la­šte­noj kas­ti da drži sek­su­al­ne robi­nje, pre­os­ta­le plod­ne žene liše­ne svih pra­va, čija je jedi­na svr­ha da gos­po­da­ri­ma osi­gu­ra­ju potomstvo.

Iako je seri­ja odlič­no reži­ra­na i upe­čat­lji­ve glu­me, pozor­nost je ipak ponaj­vi­še pri­vuk­la zbog tre­nu­tač­nih eks­tre­mis­tič­kih ten­den­ci­ja u zem­lja­ma tzv. zapad­ne demo­kra­ci­je. Naime, mno­gi sma­tra­ju da svi­jet kojim vla­da­ju oso­be poput Trumpa, Orbana, Johnsona i slič­nih, naža­lost, i nije dale­ko od dis­to­pij­skog svi­je­ta koji je stvo­ri­la Margaret Atwood.

 

E. L.