Stručno vodstvo izložbe Studija Sonda „O moći kreativnosti“ u Muzeju suvremene umjetnosti Istre

24.10.2019.

Jelena Fiškuš i Sean Poropat – suos­ni­va­či, vlas­ni­ci i kre­ativ­ni direk­to­ri Studija Sonda, odr­ža­ti će dru­go po redu struč­no vod­stvo uz izlož­bu „O moći kre­ativ­nos­ti“ koja dono­si uvid u boga­tu pro­duk­ci­ju jed­nog od naj­za­nim­lji­vi­jih dizaj­ner­skih stu­di­ja u Hrvatskoj, u subo­tu, 26. lis­to­pa­da u 12 sati u pros­to­ri­ma Muzeja suvre­me­ne umjet­nos­ti Istre.

Od obli­ko­va­ne tiska­ne gra­đe, inven­tiv­nih rje­še­nja za knji­žev­ne, film­ske te kul­tur­ne mani­fes­ta­ci­je uop­će… od pro­je­ka­ta zna­čaj­nih za lokal­ne zajed­ni­ce i lokal­ne pro­izvo­đa­če do onih svi­ma poz­na­tih i svug­dje pri­sut­nih potro­šač­kih bren­do­va koji pokri­va­ju veli­ka glo­bal­na trži­šta, Studio Sonda koris­te­ći se raz­nim medi­ji­ma, mate­ri­ja­li­ma i sred­stvi­ma komu­ni­ka­ci­je stva­ra uvi­jek nova zna­če­nja i nove pri­če čija je povez­ni­ca u istra­ži­va­nju i inte­rak­ci­ji, ali i snaž­noj potre­bi za pove­zi­va­njem i uklju­či­va­njem publike.

 „Studio Sonda svoj rad zapo­či­nje 2004. isto­ime­nim izda­vač­kim pro­jek­tom da bi 2007. zapo­čeo dje­lo­va­ti auto­nom­no kao dizaj­ner­ski stu­dio i vrlo se brzo pozi­ci­oni­rao kao jedan od naj­za­nim­lji­vi­jih na hrvat­skoj dizaj­ner­skoj sce­ni. Ti poče­ci koin­ci­di­ra­li su s neko­li­ko stva­ri koje su, što izrav­no, što manje izrav­no, odre­di­le i ins­pi­ri­ra­le nji­ho­va počet­na pola­zi­šta. Na glo­bal­noj razi­ni sre­di­na 2000-ih vri­je­me je mete­or­skog uspo­na Weba 2.0, odnos­no tako­zva­ne sudi­onič­ke i kola­bo­ra­tiv­ne kul­tu­re, vir­tu­al­nih zajed­ni­ca, druš­tve­nih mre­ža i druš­tve­nih medi­ja. Sondin kolek­tiv u godi­na­ma koje su usli­je­di­le nije toli­ko eks­plo­ati­rao same teh­no­lo­ške aspek­te ovih feno­me­na, ali u nizu pro­je­ka­ta ite­ka­ko se slu­žio nji­ho­vim druš­tve­nim aspek­ti­ma i nače­li­ma. Na naci­onal­noj razi­ni, sre­di­na 2000-ih je i vri­je­me kada jača dizaj­ner­ska zajed­ni­ca u Hrvatskoj i njen druš­tve­ni utje­caj, ponaj­pri­je zahva­lju­ju­ći snaž­noj dina­mi­za­ci­ji aktiv­nos­ti Hrvatskog dizaj­ner­skog druš­tva od 2005. Na lokal­noj razi­ni ključ­nu je pak ulo­gu odi­grao rapi­dan razvoj Istre kao turis­tič­ke des­ti­na­ci­je, koje­mu je for­mu uve­li­ke dao 2003. godi­ne usvo­jen Master plan razvo­ja turiz­ma 2004. − 2012., prvi takav regi­onal­ni stra­te­ški doku­ment u Hrvatskoj. Na tom je valu, uos­ta­lom, zaja­hao i sam tiska­ni infor­ma­tor Sonda, kao i mno­gi od kas­ni­jih kli­je­na­ta Sonde kao dizaj­ner­skog stu­di­ja − Sonda je prak­tič­ki poče­la u turiz­mu i u tom sek­to­ru osta­vi­la zna­ča­jan trag.

„Jednako ih je tako odre­di­lo i mjes­to iz kojeg dje­lu­ju, činje­ni­ca da su oda­bra­li radi­ti dale­ko od veli­kih cen­ta­ra − poče­li su u Poreču, koji im nije bio dovolj­no mali pa su zad­njih godi­na pre­se­li­li svo­je aktiv­nos­ti u Vižinadu i oda­tle rade za kli­jen­te iz Istre, Hrvatske i svi­je­ta. Za njih nema pre­ma­lih ni pre­ve­li­kih pro­je­ka­ta, nema manje važ­nih i važ­ni­jih, napro­tiv neki od naj­ma­njih, koji su usko lokal­nog karak­te­ra su ujed­no i oni koji su na kra­ju ima­li i naj­ši­ri odjek. Putem je kroz stu­dio pro­šao veći broj lju­di, mno­gi­ma od kojih je Sonda bila odskoč­na daska da se osa­mos­ta­le i pokre­nu vlas­ti­te dizaj­ner­ske prak­se u Istri i drug­dje, no nji­hov naj­važ­ni­ji dopri­nos razvo­ju okru­že­nja za dizajn u Istri zapra­vo je u tome što su svo­jim radom za lokal­ne pro­izvo­đa­če, turis­tič­ke bren­do­ve, kul­tur­ne i fes­ti­val­ske mani­fes­ta­ci­je, pomo­gli osvi­jes­ti­ti kli­jen­te i koris­ni­ke o važ­nos­ti i utje­ca­ju dizaj­na i vizu­al­nih komu­ni­ka­ci­ja te tako u veli­koj mje­ri pro­kr­či­li put dizaj­nu u istar­skoj regi­ji. Dislociranost od cen­tra, ili radi­je odluč­no inzis­ti­ra­nje na tome da cen­tar može biti gdje god ste ga odlu­či­li pos­ta­vi­ti, sto­ga pred­stav­lja i svo­je­vr­s­no nače­lo kojim se ovaj stu­dio vodi, kao i počet­na pozi­ci­ja za pos­tav­lja­nje pita­nja − kako smo pove­za­ni i što ima­mo za reći jed­ni dru­gi­ma. Investirajući svo­ju paž­nju u to da obli­ku­ju poru­ke koje će biti rele­vant­ne za spe­ci­fič­nu lokal­nu situ­aci­ju, kon­tekst i zajed­ni­cu, Sonda dola­zi do kon­ce­pa­ta koji su pos­lje­dič­no rele­vant­ni za opće­ni­to razu­mi­je­va­nje vizu­al­ne kul­tu­re i komu­ni­ka­ci­ja, dizaj­na i ogla­ša­va­nja danas“, piše kus­tos Marko Golub u kata­lo­gu izložbe.

Studio Sonda neza­vi­san je kre­ativ­ni stu­dio, smje­šten u malom mjes­tu u sre­di­štu Istre, Vižinadi. Pobornici su ide­je da dizajn i komu­ni­ka­ci­ja mora­ju biti logič­ni, iskre­ni i intu­itiv­ni, a naj­bo­lji oki­dač za kre­ativ­nost sadr­ža­jan je i ispu­njen život. U ins­pi­ra­tiv­noj sre­di­ni s pogle­dom na zele­ne bre­žulj­ke, stva­ra­ju glo­bal­no pre­poz­na­te pro­jek­te s podru­čja dizaj­na i komu­ni­ka­ci­ja. Mnogi od njih dobit­ni­ci su broj­nih doma­ćih i među­na­rod­nih priz­na­nja poput: Cannes Lions, Red Dot Best of Bests, ADC gold, IF, World Star Packaging, LIA, Pentawards, Creativity Annual, I.D, Rebrand, Plus X award, Velika nagra­da Hrvatskog dizaj­ner­skog druš­tva, AIGA, Golden Drum, Cannes Lions Shortlist, ICOGRADA itd… Članovi su stru­kov­nih udru­ga HURA (Hrvatska udru­ga rek­lam­nih agen­ci­ja) i HDD (Hrvatsko dizaj­ner­sko društvo).

Priredio B. V.