Izložba fotografija Igora Zirojevića „Trilogija, Pula – grad interval“ u Muzejsko-galerijskom prostoru Sveta srca

25.11.2019.

Svečano otva­ra­nje izlož­be foto­gra­fi­ja „Trilogija, Pula – Grad Interval“, pul­skog foto­gra­fa i arhi­tek­ta Igora Zirojevića bit će odr­ža­no u čet­vr­tak, 28. stu­de­nog u 20 sati u muzej­sko-gale­rij­skom pros­to­ru Sveta srca.

Izložba u orga­ni­za­ci­ji Arheološkog muze­ja Istre i Sa(n)jam knji­ge u Istri otkri­va tri­lo­gi­ju „Pula – Grad inter­val“ čiji će pos­ljed­nji dio mono­gra­fi­je “Pregaoci” pre­mi­jer­no biti pred­stav­ljen na ovo­go­diš­njem Sajmu. Trilogija koja pro­go­va­ra o gra­du kroz povi­jes­ne, druš­tve­ne, kul­tu­ro­lo­ške i poli­tič­ke mije­ne, emo­tiv­na je posve­ta mjes­tu odras­ta­nja te vizu­al­na pri­po­vi­jest o pros­to­ru u kojem se dekons­tru­ira ter­min “vlas­ti­tos­ti” odnos­no posje­do­va­nja i pripadnosti.

Završno poglav­lje tri­lo­gi­je – „Pregaoci“, Igora Zirojevića, foto­gra­fa i arhi­tek­ta, Miroslava Bertoše, povjes­ni­ča­ra i pis­ca i Paole Orlić, povjes­ni­čar­ke umjet­nos­ti i kus­to­si­ce, bit će pred­stav­lje­no prvog dana saj­ma, 5. pro­sin­ca u 17 sati kao prva pro­mo­ci­ja nakon sve­ča­nog otvorenja.

„Nastavljajući prak­su pret­hod­nih dva­ju sve­za­ka od aus­tro­ugar­skih tihih „Stanara“ pre­ko tali­jan­skih „Čuvara“, u zavr­š­nom se dije­lu tri­lo­gi­je vizu­al­nom i lite­rar­nom evo­ka­ci­jom zaokru­žu­je nas­lje­đe soci­ja­liz­ma. „Pregaoci“ – sim­bo­lič­ni su nosi­oci osta­ta­ka ide­je neko­ga boljeg i huma­ni­jeg druš­tva, zape­lo­ga u crvo­to­či­ni odav­no svr­še­no­ga boljeg sutra. Ti novi pro­ta­go­nis­ti, koje se uspr­kos dis­kret­nom pri­sus­tvu unu­tar veli­ko­ga i glas­no­ga arhi­tek­ton­skog slo­ga namjer­no ozna­či­lo ter­mi­nom čija se eti­mo­lo­gi­ja uspos­tav­lja iz pras­la­ven­sko­ga ter­mi­na koji ozna­ča­va upreg­nu­će, dok se sino­nim­ska zna­če­nja šire u polju mar­lji­vos­ti, agil­nos­ti, ustraj­nos­ti i stal­ne mis­li o trud­be­niš­tvu i nese­bič­nom dava­nju, sim­bo­lič­ni su nosi­te­lji onih ener­gi­ja koje čine okos­ni­cu tre­će­ga inter­va­la Grada. U mani­ri svo­je­vr­s­no­ga hom­ma­gea naj­du­ljem nepre­ki­nu­tom vre­me­nu u kojem grad, po tre­ći put, novim poli­tič­kim ustro­jem uspos­tav­lja svoj urba­ni­tet, pos­ljed­nje poglav­lje ese­jis­tič­ki je arti­ku­li­ra­no peri­ma Miroslava Bertoše i Paole Orlić koji svo­jim memo­rij­skim rakur­som ras­pre­da­ju vri­je­me osob­nih i inih općih druš­tve­nih pre­ga­laš­tva“, piše u opi­su predstavljanja.

Priredio B. V.