Obavezna lektira za Ferrarine fanove

16.11.2019.

TV: DOBRODOŠLI U NEW YORK, reda­te­lja Abela Ferrare

Kultni ame­rič­ki reda­telj Abel Ferrara je 2014. godi­ne reži­rao čak dvi­je film­ske biografije.

Najprije film o pokoj­nom tali­jan­skom reda­te­lju Pasoliniju, a zatim o raz­vrat­nom fran­cu­skom poli­ti­ča­ru i biv­šem direk­to­ru MMF‑a (Dominique Strauss Kahn), koji je u svib­nju 2011. uhi­ćen zbog sek­su­al­nog nasi­lja. Naravno, Ferrara je pro­mi­je­nio ime glav­nog lika (glu­mi ga Gerard Depardieu) i osta­lih liko­va u fil­mu “Dobrodošli u New York” (Welcome to New York), prvens­tve­no da bi izbje­gao moguć­nost sud­ske tuž­be, ali nje­go­va karak­te­ri­za­ci­ja lika toli­ko je detalj­na i pre­ciz­na da ne ostav­lja nima­lo sum­nje o kome se zapra­vo radi.

Ferrara je i rani­je bio izra­zi­to sklon liko­vi­ma koji su zagla­vi­li u ralja­ma poro­ka, naro­či­to ih je sjaj­no odglu­mio Harvey Keitel (Loš poruč­nik, Zmijske oči), tako da su pri­zo­ri orgi­ja među naj­ja­čim adu­ti­ma ovog fil­ma. Pritom je iznim­no upe­čat­lji­va poja­va osta­rje­log i debe­log Depardieua, koji pri­li­kom sno­ša­ja rok­će poput svi­nje, a od svo­je kće­ri i zeta poku­ša­va doz­na­ti kakav im je sek­su­al­ni život.

No, “Dobrodošli u New York” nije samo komad prvok­las­nog film­skog tra­ča, nego i vrlo ozbilj­na pri­ča o druš­tve­noj odgo­vor­nos­ti, odno­su žrtve i nasil­ni­ka, kao i spe­ci­fič­noj situ­aci­ji kad lovac odjed­nom pos­ta­je lovi­na. Ferrarin stal­ni sni­ma­telj Ken Kelsch nagla­ša­va turob­nost i fata­li­zam pri­če dugač­kim kadro­vi­ma tam­nih tono­va dok kame­rom nena­met­lji­vo pra­ti film­ske protagoniste.

U zavr­š­ni­ci malo nedos­ta­je katar­za koja bi se dogo­di­la glav­nom liku (slič­no spo­me­nu­tom “Lošem poruč­ni­ku”), iako reda­telj vje­ro­jat­no nije htio poseg­nu­ti za njom zbog oču­va­nja biograf­ske ori­jen­ta­ci­je pri­če, ali “Dobrodošli u New York” je sve­jed­no oba­vez­na lek­ti­ra za što­va­te­lje Ferrarinog opusa.

 

Elvis Lenić