Kalendar Jurina i Franina za 2020. godinu

09.12.2019.

Sredinom pro­sin­ca izi­ći će iz tiska kalen­dar Jurina i Franina za 2020. godi­nu koji dono­si niz tema veza­nih uz Istru. Uz osta­lo, časo­pis piše o istar­skom pro­tes­tan­tu Matiji Vlačiću Iliriku, o sve­će­ni­ku Boži Milanoviću i nje­go­vu dopri­no­su sje­di­nje­nju Istre s mati­com domo­vi­nom, o osni­va­ču Čakavskog sabo­ra Zvani Črnji te o novoj istar­skoj bol­ni­ci i o bro­do­grad­nji u Puli od vre­me­na Histra do pro­pas­ti Uljanika. Popularni godiš­njak dono­si i više zanim­lji­vos­ti, kao npr. o naj­ve­ćoj i naj­dub­ljoj jami u Istri, o istar­skom vam­pi­ru i o bicik­lis­tič­kom trka­li­štu u Puli.

Nakladnik je kao i proš­le godi­ne Errata cor­ri­ge iz Poreča, glav­ni i odgo­vor­ni ured­nik je Drago Orlić, u ured­niš­tvu su Vanesa Begić, dr. sc. Slaven Bertoša, Robert Buršić, dr. sc. Darko Dukovski, Drago Orlić, dr. sc. Ivona Orlić, Milan Rakovac, Mirjan Rimanić, dr. sc. Evelina Rudan i Davor Šišović, pomoć­nik ured­ni­ka i lek­tor je Vlado Mandić, likov­ni ured­nik Vladimir Bugarin, a tiskar Grafomark Zagreb.

Priredio B. V.