Otvorenje izložbe IVANA OBROVCA „PANTOSKOPIJE“ u Muzeju suvremene umjetnosti Istre

03.12.2019.

Otvorenje izlož­be Ivana Obrovca „Pantoskopije“ bit će odr­ža­no u čet­vr­tak, 5. pro­sin­ca u 21 sat u Muzeju suvre­me­ne umjet­nos­ti Istre, a u surad­nji s 25. Sa(n)jam knji­ge u Istri. Uz otvo­re­nje bit će odr­ža­na i glaz­be­no-vizu­al­na izved­ba Obrovac2 (Obrovac na kva­drat), a riječ je o susre­tu likov­ne i glaz­be­ne umjet­nos­ti, sli­ka­ra Ivana Obrovca i nje­go­ve kće­ri, pul­ske jazz glaz­be­ni­ce Tamare Obrovac. Performans se sas­to­ji od glaz­be­ne izved­be Tamare Obrovac i Transhistria quar­te­ta te video-pro­jek­ci­je umjet­nič­kih rado­va Ivana Obrovca u reži­ji i inter­pre­ta­ci­ji Matije Debeljuha.

Nakon izlož­be i per­for­man­sa u zagre­bač­koj Laubi – kući za lju­de i umjet­nost odr­ža­ne u velja­či ove godi­ne, Muzej suvre­me­ne umjet­nos­ti Istre i 25. Sa(n)jam knji­ge u Istri pred­stav­lja­ju ovaj izu­ze­tan mul­ti­me­dij­ski doga­đaj pul­skoj publi­ci kao svo­je­vr­stan hom­ma­ge Ivanu Obrovcu, bar­du istar­ske likov­ne peda­go­gi­je i jed­nom od naj­z­na­čaj­ni­jih likov­nih umjet­ni­ka Istre. U Muzeju suvre­me­ne umjet­nos­ti Istre biti će izlo­že­no tri­de­set i pet sli­ka ovog doaje­na istar­skog moder­nog i suvre­me­nog sli­kar­stva nas­ta­lih u pro­tek­lih pet­na­es­tak godi­na koje na svo­je­vr­stan način zaokru­žu­ju i sin­te­ti­zi­ra­ju nje­gov bogat i raz­no­vr­stan opus.

„Ivan Obrovac ne sli­ka ono što je vid­lji­vo, već sli­ka­njem, koje ovdje jest dodi­ru­ju­ći susret tva­ri što se tje­lov­lju­ju u pojav­nos­ti pro­zi­ru­ćih polja boje i zasi­je­ca­ju­ćih gra­fi­za­ma, daje osje­ti­ti neper­cep­ti­bil­ni, no para­dok­sal­no temelj­ni medij koji pos­to­ji s onu stra­nu vid­lji­vo­ga. Taj bazič­ni medij je vri­je­me samo, spoz­nat­lji­vo jedi­no posred­stvom činje­ni­ce smrt­nos­ti tije­la“, piše Leonida Kovač.

 „Bilo da pre­da­je, piše, raz­go­va­ra ili da sli­ka, Obrovac vrši istin­sku misi­ju umjet­ni­ka, onog koji je svo­jim stva­ra­laš­tvom, ide­ja­ma i svje­to­na­zo­ri­ma svi­ma nama potre­ban kao lučo­no­ša etič­nos­ti i duhov­ne higi­je­ne, što nam on nese­bič­no dari­va s rijet­kom i nada­re­nom spo­sob­noš­ću da tak­vu pro­s­vje­ti­telj­sku misi­ju ogr­ne i pla­štom uzbud­lji­vog i slo­je­vi­tog, a ujed­no dubo­ko moral­nog i etič­nog, po sve­mu jedins­tve­nog kre­ativ­no – estet­skog čina. Jer, Ivan Obrovac jest Slikar“, piše Mladen Lučić.

Izložba je otvo­re­na od 5. pro­sin­ca 2019. do 10. siječ­nja 2020. godi­ne, sva­kim danom, osim pone­djelj­kom i blag­da­nom od 10 do 19 sati. Kustosi izlož­be su Leonida Kovač i Mladen Lučić. Program je reali­zi­ran uz podr­šku Upravnog odje­la za kul­tu­ru Istarske župa­ni­je i Grada Pule.

Priredio B. V.