Pulska premijera dokumentarnog filma “Tusta” u sklopu programa 25. Sa(n)jam knjige u Istri

03.12.2019.

Najnoviji film istak­nu­te zagre­bač­ke pro­duk­cij­ske kuće Factum i nagra­đi­va­nog reda­te­lja Andreja Korovljeva o Branku Črncu Tusti, fron­t­me­nu naj­z­na­čaj­ni­jeg punk ben­da s ex-Yu pros­to­ra, pul­skoj publi­ci pre­mi­jer­no će se pred­sta­vi­ti u subo­tu, 14. pro­sin­ca u 21 sat u Istarskom narod­nom kaza­li­štu Gradskom kaza­li­štu Pula. U pro­gra­mu pul­ske pre­mi­je­re sudje­lo­vat će reda­telj i sce­na­rist Andrej Korovljev, pro­du­cent fil­ma Nenad Puhovski te dio film­ske ekipe.

Emotivnim i anga­ži­ra­nim biograf­skim fil­mom “Tusta”, Korovljev je ovje­ko­vje­čio pri­ču o slav­nom fron­t­me­nu KUD Idijota i čovje­ku čiji je utje­caj pre­la­zio gra­ni­ce glaz­be­nog diskur­sa for­mi­ra­ju­ći slo­bo­dar­sku druš­tve­nu svi­jest, ali i pri­ču o poli­tič­koj povi­jes­ti koja se išči­ta­va u ogra­ni­če­nom dje­lo­va­nju ben­da i zabra­na­ma koje su doživ­lja­va­li usli­jed rata.

Film je sni­man goto­vo pet godi­na i u nje­mu o Tusti govo­re čla­no­vi svih pos­ta­va KUD Idijota, istak­nu­ti rock kri­ti­ča­ri i glaz­be­ni­ci ex-Yu sce­ne te nje­go­va obi­telj, pri­ja­te­lji i ulja­ni­kov­ci. Tusta je, naime, dok se nije raz­bo­lio bio akti­van sin­di­ka­list i rad­nik bro­do­gra­di­li­šta Uljanik. Prošlo je sedam godi­na od Tustinog pre­ra­nog odla­ska. O nje­go­voj, ali i svo­joj boli u zad­njem dije­lu fil­ma govo­re nje­mu naj­bli­ži. Iskrena i osob­na svje­do­če­nja zaokru­žu­ju tako pri­ču o čovje­ku koji je svo­jim živo­tom i sta­vo­vi­ma utje­cao na lju­de i nji­ho­vu druš­tve­nu svijest.

Ulaznice za pre­mi­je­ru dos­tup­ne su u rad­no vri­je­me bla­gaj­ne Istarskog narod­nog kaza­li­šta te na inter­net­skoj stra­ni­ci kaza­li­šta. Pulska pre­mi­je­ra fil­ma poseb­no je osmiš­lje­na u sklo­pu ovo­go­diš­njeg, 25. Sa(n)jam knji­ge u Istri koji ovim povo­dom pri­pre­ma i raz­go­vor na temu KUD Idijota, izlož­bu omo­ta albu­ma legen­dar­ne pul­ske gru­pe te cje­lo­ve­čer­nje dru­že­nje nakon pre­mi­je­re filma.

Izložba „Ilustrirana povi­jest izda­je: KUD Idijoti na omo­ti­ma albu­ma“ odr­žat će se u sri­je­du, 11. pro­sin­ca u 21 sat u Galeriji Makina. Riječ je o izlož­bi nas­lov­ni­ca (omo­ta) albu­ma KUD Idijota, koji su sakup­lje­ni i obra­đe­ni na jed­nom mjes­tu prvi put u gale­rij­skom kon­tek­s­tu kao arte­fak­ti epohe.

Premijeri fil­ma pret­ho­dit će raz­go­vor Tusta & Život s Idi(j)otima u subo­tu, 14. pro­sin­ca u 20 sati na pul­skom Sajmu.

U raz­go­vo­ru, koji će vodi­ti Paola Orlić, sudje­lo­vat će Nenad Marjanović Dr. Fric, autor knji­ge „Moj život s Idi(j)otima“, i Andrej Korovljev, reda­telj dugo­me­traž­no­ga doku­men­tar­nog fil­ma „Tusta“. O zna­če­nju i vri­jed­nos­ti Branka Črnca Tuste i KUD Idijota kroz rakurs dva­ju medi­ja – pisa­ne rije­či i pokret­nih sli­ka: Marjanović kao autor prve i jed­ne od četi­ri jedi­ne mogu­će ver­zi­je biogra­fi­je ben­da KUD Idijoti, koji je utje­lo­vio auten­tič­ni duh gra­da i Korovljev, kao reda­telj, ali i neka­daš­nji stu­dent – sti­pen­dist Brodogradilišta Uljanik, koje­ga je lju­bav pre­ma fil­mu uda­lji­la s pla­ni­ra­no­ga puta pre­ma pul­skom škve­ru (koji je u među­vre­me­nu i pro­pao), remi­nis­ci­rat će broj­ne doga­đa­je i raz­go­va­ra­ti o tome što su KUD Idijoti s Tustom zna­či­li onda i što zna­če sad te što od te bašti­ne pre­da­ju u nasljeđe.

Nakon pre­mi­je­re u 23,00 sata cje­lo­ve­čer­nje dru­že­nje nas­ta­vit će se u Rock Klubu Uljanik na Noći pan­ke­ra & pro­le­te­ra uz DJ‑a Marija Kovača.

Film će se nakon pre­mi­je­re nas­ta­vi­ti pri­ka­zi­va­ti u Puli u Kinu Valli od 15. prosinca.

Priredio B. V.