Razumijevanje ženskih likova

03.12.2019.

TV: VRTULJAK ŽIVOTA, reda­telj Woody Allen


Večeras se na HTV‑u pri­ka­zu­je “Vrtuljak živo­ta”, jedan od novi­jih fil­mo­va Woodyja Allena, čija se rad­nja odvi­ja tije­kom 1950-ih u zabav­nom par­ku na nju­jor­škom Coney Islandu, što je nas­ta­vak nje­go­ve potra­ge za nekim opu­šte­ni­jim vre­me­ni­ma u koji­ma su kaza­li­šte, radio i film ima­li puno veći zna­čaj nego danas.

Kate Winslet glu­mi ženu na pra­gu sred­njih godi­na, koja radi kao kono­ba­ri­ca i tova­ri u pro­ma­še­nom bra­ku sa želja­ma o veli­koj glu­mač­koj kari­je­ri iza sebe, a zad­nji pro­plam­saj nade budi joj afe­ra s elok­vent­nim spa­si­te­ljem na pla­ži koji gaji umjet­nič­ke ambi­ci­je (Justin Timberlake). No, pla­no­ve o konač­noj sre­ći kva­ri joj dola­zak muže­ve kće­ri iz prvog bra­ka (Juno Temple), koja se skri­va od mafi­ja­ša i tako­đer baca oko na istog spasitelja.
Allen i u ovom fil­mu uspješ­no demons­tri­ra zavid­no poz­na­va­nje žen­ske psi­ho­lo­gi­je, koja može popri­mi­ti i dras­tič­ne dimen­zi­je u slu­ča­ju povri­je­đe­ne suje­te, a velik dopri­nos konač­nom doj­mu dale su i vrs­ne glu­mač­ke izved­be Kate Winslet i Juno Temple. „Vrtuljak živo­ta“ je po žen­skoj pro­ble­ma­ti­ci vrlo sli­čan nje­go­vom nešto sta­ri­jem fil­mu „Blue Jasmine“, u koje­mu izvr­s­na Cate Blanchett tako­đer glu­mi ženu sred­njih godi­na raza­pe­tu izme­đu veli­kih ambi­ci­ja i život­ne real­nos­ti, a u oba slu­ča­ja Allen ne osu­đu­je svo­je juna­ki­nje nego ih nas­to­ji razumjeti.
Naposljetku, i sam hrvat­ski pri­je­vod nas­lo­va „Vrtuljak živo­ta“ (ori­gi­nal­ni nas­lov „Wonder Wheel“ prvens­tve­no se odno­si na vrtu­ljak u zabav­nom par­ku) sjaj­no kores­pon­di­ra s temelj­nom ide­jom fil­ma da se ljud­ski živo­ti vrte unu­tar zatvo­re­nih puta­nja i da nit­ko ne može dras­tič­no skre­nu­ti izvan tih kru­go­va koje mu je nami­je­ni­la sud­bi­na. Valja istak­nu­ti i činje­ni­cu da je to jedan od naj­ljep­še snim­lje­nih Allenovih novi­jih fil­mo­va, u čemu je ključ­nu ulo­gu imao zna­me­ni­ti tali­jan­ski vete­ran film­ske foto­gra­fi­je Vittorio Storaro.

 

Elvis Lenić