IZABRANI POPRATNI PROGRAMI OTVORENJA EPK Rijeka 2020

07.01.2020.

Od 52 pris­ti­gle pri­ja­ve na Javni poziv za orga­ni­za­ci­ju poprat­nih pro­gra­ma služ­be­nog otvo­re­nja EPK, iza­bra­no je čak 38 pro­gra­ma. Svi su oni zado­vo­lji­li kri­te­ri­je iz Javnog pozi­va i nji­ho­vim ponu­di­te­lji­ma će biti pred­lo­že­no pot­pi­si­va­nje ugo­vo­ra o reali­za­ci­ji programa.

Prijave pro­gra­ma pos­la­le su broj­ne udru­ge, tvrt­ke, umjet­nič­ke orga­ni­za­ci­je i usta­no­ve što svje­do­či o viso­koj moti­vi­ra­nos­ti svih nave­de­nih za uklju­či­va­nje u pro­gram Europske pri­jes­tol­ni­ce kul­tu­re. Kvaliteta ponu­đe­nih pro­gra­ma tako­đer je viso­ka i obo­ga­tit će pro­gram Otvorenja dnev­nim i večer­njim zbi­va­nji­ma u koji­ma će se moći zaba­vi­ti i uži­va­ti sve generacije.

„Naime, sve­ča­ni pro­gram Otvorenja EPK doga­đa se u Riječkoj luci 1. velja­če 2020. i zapo­či­nje u 19.30 sati. No, kako bi se tog prvog dana mje­se­ca velja­če već će od jutar­njih sati budi­la sve­ča­na i vedra atmo­sfe­ru u gra­du, RIJEKA 2020 obja­vi­la je Javni poziv za sve zain­te­re­si­ra­ne za uklju­če­nje i pri­ja­ve pri­jed­lo­ga za poprat­ne pro­gra­me koji će se u cen­tru gra­da odvi­ja­ti uoči i nakon pro­gra­ma otvo­re­nja u Luci, dak­le u jutar­njim i u kas­ni­jim večer­njim sati­ma 1. velja­če. Među iza­bra­nim pro­gra­mi­ma nala­ze se tako nas­tu­pi zbo­ro­va, ples­ne izved­be i per­for­man­si, audio-vizu­al­ne ins­ta­la­ci­je, izlož­be, pred­sta­ve, kon­cer­ti na otvo­re­nom i u zatvo­re­nim pros­to­ri­ma u širem cen­tru gra­da, te broj­ni dru­gi pro­gra­mi na jav­nim trgo­vi­ma i u pos­to­je­ćim klu­bo­vi­ma, kafi­ći­ma i baro­vi­ma. Zbog veli­kog oda­zi­va i sprem­nos­ti na kre­ativ­no uklju­či­va­nje u pro­gram otvo­re­nja EPK pro­jek­ta, svi koji su pos­la­li svo­je pri­ja­ve zas­lu­žu­ju pohva­lu za anga­žman i moti­va­ci­ju“, navo­de organizatori.

S obzi­rom na velik broj kva­li­tet­nih pri­ja­va, pove­ćan je ukup­ni iznos nami­je­njen finan­ci­ra­nju ovih poprat­nih pro­gra­ma, no on je i dalje ogra­ni­čen pa je za neke od pro­gra­ma ponu­đen manji budžet od tra­že­nog. Prijavitelji će u konač­ni­ci odlu­či­ti žele li pri­jav­lje­ni pro­gram reali­zi­ra­ti s obzi­rom na niži ponu­đe­ni iznos.

Svi iza­bra­ni bit će kon­tak­ti­ra­ni e‑mailom te pozva­ni na dos­ta­vu dodat­nih mate­ri­ja­la i infor­ma­ci­ja potreb­nih za pot­pi­si­va­nje ugovora.

Sudeći po popi­su iza­bra­nih iz Službene oba­vi­jes­ti o rezul­ta­ti­ma Javnog pozi­va, u Rijeci se 1. velja­če doga­đa uzbud­ljiv dan koji zajed­nič­kim sna­ga­ma gra­de aktiv­ni gra­đa­ni – pred­stav­ni­ci broj­nih udru­ga i umjet­nič­kih orga­ni­za­ci­ja, podu­zet­ni­ci, umjet­ni­ci, dje­ca, odrasli…

Priredio B. V.