Predavanje “Pobuna u Chileu” u Dnevnom boravku DC‑a Rojc

16.01.2020.

Predavanje “Pobuna u Chileu” kojeg će odr­ža­ti gos­ti s čile­an­skog Radija Rara Señal na pro­gra­mu je u subo­tu, 18. siječ­nja u 19 sati u Dnevnom borav­ku DC‑a Rojc.

Predavanje “Pobuna u Chileu” govo­ri o druš­tve­no-poli­tič­kom pro­ce­su koji se upra­vo odvi­ja na teri­to­ri­ju Chilea. Trebamo pod­sje­ti­ti kako je to popu­la­ci­ja koja je živje­la pod voj­nom hun­tom Pinocheta, od 1973. do 1990., a repre­si­ju koju pro­živ­lja­va­ju „ovih dana“ neki pois­to­vje­ću­ju upra­vo s tim peri­odom. Zanimljivo je kako su neo­li­be­ral­ne mje­re koje je pro­veo taj režim, pos­ta­le uzor mno­gim razvi­je­nim drža­va­ma. Kako bi razu­mje­li taj pro­ces prvi korak koji ćemo napra­vi­ti je krat­ki povi­jes­ni pre­gled, koji će objas­ni­ti pri­sus­tvo otpo­ra i repre­si­je u Chileu. Nadalje, pri­čat će se o epi­de­mi­ji druš­tve­nog ustan­ka od 18. lis­to­pa­da proš­le godi­ne do današ­njih dana. Naposljetku, izni­jet će se ana­li­za s pozi­ci­ja kolek­ti­va Rara Señal i naves­ti pri­mje­re druš­tve­nih samo­or­ga­ni­za­ci­ja, kao dobar pri­mjer pro­tiv­lje­nja neoliberalizmu.

Predavanje će biti odr­ža­no na engle­skom jeziku.

Rara Señal je anti­ko­lo­ni­jal­ni i anar­ho­fe­mi­ni­sit­č­ki radio kolek­tiv iz Valparaísa, koji pre­no­si infor­ma­ci­je o pobu­ni u Chileu od 20. lis­to­pa­da 2019. godi­ne. Predavanje orga­ni­zi­ra časo­pis Društvo otpo­ra uz podr­šku Radio Rojca.

Priredio B. V.