Predstavljanje monografije Matko Brajša Rašan i zbirke notnog izdanja „Mažurano moja“ u Svetim srcima

14.01.2020.

Predstavljanje mono­gra­fi­je Matko Brajša Rašan i zbir­ke not­nog izda­nja „Mažurano moja“ povo­dom 160. godiš­nji­ce skla­da­te­lje­va rođe­nja bit će odr­ža­no u sri­je­du, 15. siječ­nja s počet­kom u 18 sati u muzej­sko-gale­rij­skom pros­to­ru Sveta srca.

Manifestacija se odr­ža­va od pokro­vi­telj­stvom Istarske župa­ni­je i Grada Pule, a orga­ni­za­to­ri su Muzička aka­de­mi­ja u Puli, Fakultet za odgoj­ne i obra­zov­ne zna­nos­ti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Arheološki muzej Istre.

O mono­gra­fi­ji i zbir­ci govo­rit će auto­ri: mr. art. Mirjana Grakalić, dr. sc. Ivana Paula Gortan-Carlin i Andrej Bader mag. hist., te recen­zen­ti­ce: dr. sc. Lada Duraković i dr. sc. Mirna Marić. U glaz­be­nom dije­lu nas­tu­pit će: solis­ti i Akademski mje­šo­vi­ti zbor Muzičke aka­de­mi­je u Puli te Pjevački zbor Fakulteta za odgoj­ne i obra­zov­ne zna­nos­ti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Priredio B. V.