Program otvorenja Europske prijestolnice kulture Rijeka 2020

30.01.2020.

Urbanom riječ­kom Operom indus­tri­ale i sa više od 70 doga­đa­nja na više od 30 raz­li­či­tih loka­ci­ja u sre­di­štu gra­da, pro­gra­mom koji će tra­ja­ti 24 sata, Rijeka 1. velja­če otva­ra godi­nu u kojoj pos­ta­je Europska pri­jes­tol­ni­ca kulture.

Mobilizacija kul­tu­re u orga­ni­za­ci­ji i u sudje­lo­va­nju, puna srca i dobre ener­gi­je, kak­va dugo nije viđe­na doga­đa se u Rijeci 1. velja­če 2020. na otvo­re­nju Europske pri­jes­tol­ni­ce kul­tu­re. To je dan koji valja uni­je­ti u osob­ne kalen­da­re i onda doći u Rijeku, spus­ti­ti se u cen­tar gra­da i biti dio naj­ve­ćeg kul­tur­nog tulu­ma koji tra­je 24 sata i nudi mnoš­tvo doga­đa­nja za sve uzras­te, uku­se i želje.

Rijeka 1. velja­če ula­zi u godi­nu u kojoj pos­ta­je jedan od naj­za­nim­lji­vi­jih gra­do­va Europe jer u 365 dana nudi više od 600 kul­tur­no-umjet­nič­kih događanja.

Opera indus­tri­ale – sre­diš­nji je pro­gram otvo­re­nja koji se u 19 sati doga­đa u Riječkoj luci. U nje­mu Rijeka oda­je pošto­va­nje svo­jim rad­ni­ci­ma, umjet­nič­koj avan­gar­di i tra­di­ci­ji kra­ja koji je okru­žu­je te ujed­no pod­sje­ća na temelj­ne druš­tve­ne vri­jed­nos­ti na koji­ma je izgra­đe­na moder­na Europa.

Luka pred­stav­lja snaž­nu iden­ti­tet­sku toč­ku Rijeke. U povi­jes­ti i sadaš­njos­ti gra­da ona je sim­bol otvo­re­ne i moder­ne Rijeke pa izbo­rom ovog pros­to­ra za sre­diš­nji pro­gram otvo­re­nja EPK, Rijeka šalje poru­ku o važ­nos­ti razu­mi­je­va­nja Luke raz­li­či­tos­ti koja poči­va na pri­hva­ća­nju jedra svih boja.

Opera indus­tri­ale nas­ta­la je pre­ma glaz­be­nom pred­lo­šku riječ­kog umjet­nič­kog dvoj­ca JMZM (Josip Maršić i Zoran Medved) u orkes­tra­ci­ji hrvat­skog kom­po­zi­to­ra, maes­tra Frana Đurovića, a izvest će je goto­vo sto­ti­nu i pede­set izvo­đa­ča, te neko­li­ko tisu­ća lju­di u publi­ci, dok reži­ju pro­gra­ma pot­pi­su­je Dalibor Matanić.

Uz sre­diš­nje doga­đa­nje u Riječkoj luci, pro­gram otvo­re­nja Europske pri­jes­tol­ni­ce kul­tu­re dono­si i 24 sata sjaj­nog pro­vo­da na riječ­kim uli­ca­ma i trgo­vi­ma, u kafi­ći­ma i klu­bo­vi­ma. Više od 70 doga­đa­nja na pre­ko 30 loka­ci­ja u cen­tru gra­da pri­pre­ma se u orga­ni­za­ci­ji nevje­ro­jat­no veli­kog bro­ja udru­ga, podu­zet­ni­ka, umjet­nič­kih orga­ni­za­ci­ja i poje­di­na­ca. U tom pro­gra­mu nas­tu­pa oko pet sto­ti­na izvo­đa­ča, a možda i više. Rijeka 1. velja­če pos­ta­je mjes­to koje zado­vo­lja­va sve uzras­te, uku­se i želje.

U jutar­njem i pri­je­pod­nev­nom dije­lu pro­gra­ma, domi­ni­ra­ju ples­ne, dram­ske i glaz­be­ne izved­be te nas­tu­pi dje­čjih zbo­ro­va, vokal­nih sku­pi­na i ple­sa­ča odnos­no ple­sa­či­ca. Posebno će biti zanim­lji­ve dnev­ne pop up izved­be na neuobi­ča­je­nim mjes­ti­ma poput pje­va­nja ili ple­sa na Riječkoj ribar­ni­ci, ali i poput anti-turis­tič­ke ture riječ­kim turis­tič­kim auto­bu­som. Oko 20-ak dram­skih umjet­ni­ca uklju­če­no je u pri­je­pod­nev­na i dnev­na doga­đa­nja. U zbor­ske i vokal­ne nas­tu­pe uklju­če­ne su sve gene­ra­ci­je – od dje­ce do umirovljenika.

Već u popod­nev­nim sati­ma na odre­đe­nim loka­ci­ja­ma zapo­či­nju nas­tu­pi DJ-eva kojih u ukup­nom pro­gra­mu, uklju­či­vo i večer­nja doga­đa­nja po klu­bo­vi­ma – ima više od 30. Posebno se među nji­ma  izdva­ja DJ Nicky Siano, vlas­nik i dizaj­ner pros­to­ra koji se sma­tra prvim nju­jor­škim disko klu­bom, THE GALLERY i prvi resi­dent klu­ba STUDIO 54.

Također, već popod­ne kre­ću kon­cert­ni nas­tu­pi, rock, pop, jazz i blu­es izvo­đa­ča i ben­do­va a ukup­no u cije­lom danu uklju­či­vo i večer­nje nas­tu­pe po klu­bo­vi­ma u Rijeci nas­tu­pa pre­ko 60 gru­pa koje dono­se rock, pop, elek­tro i jazz glaz­bu. U Pogonu kul­tu­re nas­tu­pat će tako Jonathan, Parafi, Fit, Denis&Denis, u klu­bu Život Elektro pop duo The Siids, u klu­bu Crkva tech house kolek­tiv Deep’n’Delicious. Više izvo­đa­ča nas­tu­pa u Palachu u orga­ni­za­ci­ji RiRocka, a na broj­nim dru­gim loka­ci­ja­ma reda­ju se nas­tu­pi Marka Tolje, Duška Jeličića Bonace, Šajete, Izeta Medoševića, Marinade…

Pauza u nas­tu­pi­ma na uli­ca­ma trgo­vi­ma i klu­bo­vi­ma tra­je samo za vri­je­me sre­diš­njeg pro­gra­ma otvo­re­nja u Riječkoj luci, od 19 do 20.30 sati kada se sva publi­ka seli na gato­ve luč­kog baze­na odak­le će pra­ti­ti izved­bu Opere Industriale.

Ova veli­ka urba­na ope­ra koja se izvo­di na otvo­re­nom dono­si zvu­ko­ve gra­da, indus­tri­je i buke, glaz­bu i efek­te koji nas­ta­ju kom­bi­na­ci­jom svje­tlos­ti i tame te snaž­ne sim­bo­le Rijeke i Europe. Varioci, iskre, buka bru­si­li­ca, limo­vi i želje­za­ri­ja – sim­bo­li su rad­niš­tva i rad­ni­ka koji su s pono­som gra­di­li Rijeku.

Kuća eks­trem­nog muzič­kog kaza­li­šta Damira Bartola Indoša s Rumoristima na spe­ci­fič­nim ins­tru­men­ti­ma – šah­to­fo­ni­ma u izved­bi se doti­če veli­kog riječ­kog umjet­ni­ka koji je sna­gom svo­je pisa­ne rije­či naj­a­vio dola­zak europ­ske avan­gar­de – Janka Polića Kamova. Program otvo­re­nja dono­si ener­gi­ju nje­go­vih sti­ho­va čime Rijeka peča­ti europ­ski rele­vant­nu pozi­ci­ju ovog svog veli­kog pisca.

U izved­bi sudje­lu­je i poseb­no atrak­ti­van fin­ski zbor muška­ra­ca koji vri­šte, zvec­ka­ju i viču – Mieskuoro Huutajat. Oni će doni­je­ti sim­bo­le bur­ne riječ­ke povi­jes­ti u kojoj je ovaj grad, kao malo koji dru­gi, u samo pos­ljed­njih sto­ti­nu godi­na pro­mi­je­nio čak sedam drža­va pod koji­ma se razvijao.

Na veli­koj pozor­ni­ci nas­tu­pit će i dodat­ni mje­šo­vi­ti zbor Jeka pri­mor­ja pod rav­na­njem Igora Vlajnića te orkes­tar guda­ča i puha­ča sas­tav­ljen je od čla­no­va Orkestra ope­re HNK Ivana pl. Zajca.

U izved­bu je uklju­čen i ansambl od dva­de­set riječ­kih gita­ris­ta i deset bub­nja­ra te rad­nič­ki orkes­tar bru­si­li­ca, vari­oca i iskri. Oni nose ener­gi­ju riječ­kog pun­ka i roc­ka koja je u svo­je vri­je­me pred­stav­lja­la bun­tov­nu i hra­bru Rijeku.

Više svje­tle­ćih poseb­no dizaj­ni­ra­nih pros­tor­nih ins­ta­la­ci­ja pos­ta­vit će se na neko­li­ko loka­ci­ja u luci, a na loka­ci­ja­ma koje vode pre­ma luci pos­ta­vit će se pros­tor­ne ins­ta­la­ci­je – Kaleidoskopi. U pro­gra­mu sudje­lu­ju i osvi­jet­lje­ne manje bro­di­ce i bar­ke unu­tar akva­to­ri­ja luke. Svoju sre­diš­nju sve­ča­nost otvo­re­nja Rijeka će zavr­ši­ti naj­s­naž­ni­jim zvu­kom koji je okru­žu­je još od pra­dav­nih vre­me­na. Zvončari ogrom­nom bukom zvo­na – magič­nim sta­rim pogan­skim ritu­alom – tje­ra­ju zimu i naj­av­lju­ju pro­lje­će u Europskoj pri­jes­tol­ni­ci kul­tu­re, novo doba u koje Rijeka ula­zi 1. velja­če 2020.

Nakon ove rap­so­di­je zvu­ka, buke, svje­tla i tame, nas­tav­lja se pro­gram na trgo­vi­ma i u klu­bo­vi­ma, koji tra­je do ranih jutar­njih sati nedjelje.

U popod­nev­nim sati­ma subo­te, u HNK Ivana pl. Zajca odr­žat će se pro­to­ko­lar­ni dio otvo­re­nja, uz kra­će glaz­be­no-scen­ske nas­tu­pe i poz­drav­ne govo­re, te uru­če­nje pla­ke­te Europske pri­jes­tol­ni­ce kul­tu­re Gradu Rijeci.

Ovom će dije­lu pro­gra­ma pri­sus­tvo­va­ti viso­ki uzva­ni­ci iz Europe i Hrvatske – pred­stav­ni­ci EU komi­si­je, minis­tri kul­tu­re Europskih zema­lja, pred­stav­ni­ci pri­jaš­njih i budu­ćih gra­do­va – Europskih pri­jes­tol­ni­ca kul­tu­re, vele­pos­la­ni­ci, diplo­mat­ski zbor… a po zavr­šet­ku pro­to­ko­lar­nog dje­la pro­gra­ma, viso­ki uzva­ni­ci će se tako­đer zapu­ti­ti u Riječku luku kako bi pri­sus­tvo­va­li sre­diš­njoj sve­ča­nos­ti otvorenja.

Bogat cje­lod­nev­ni (i cje­lo­noć­ni) pro­gram garan­ci­ja je uži­va­nja u kul­tu­ri, izvr­s­nog pro­vo­da i ludog pro­du­že­nog viken­da u Rijeci. Valja reći da se već se u petak, 31. siječ­nja u riječ­kom Muzeju moder­ne i suvre­me­ne umjet­nos­ti otva­ra izlož­ba „S kolek­ci­jom“ Davida Maljkovića, a večer obi­lje­ža­va Noć muzeja.

U subo­tu, 1. velja­če se od ranih jutar­njih sati odvi­ja spo­me­nu­ti kul­tur­ni i zabav­ni pro­gram na pre­ko 30 loka­ci­ja u cen­tru Rijeke, a za sve lju­bi­te­lje kul­tu­re, Rijeka u nedje­lju nudi posjet izlož­ba­ma koje su u sklo­pu pro­jek­ta Europske pri­jes­tol­ni­ce kul­tu­re već rani­je otvo­re­ne u Pomorskom i povi­jes­nom muze­ju Hrvatskoga pri­mor­ja: D’Annunzijeva muče­ni­ca; Violinom iznad Granica / Stradivari u Rijeci – Kresnik i Cremona; Nevidljive gra­ni­ce. Tko ne stig­ne u petak na otvo­re­nje, izlož­bu S Kolekcijom – Davida Maljkovića u Muzeju moder­ne i suvre­me­ne umjet­nos­ti može pogle­da­ti i u nedjelju.

Nema dvoj­be, Rijeka je 1. velja­če naj­za­nim­lji­vi­ji grad Europe, a to osta­je i tije­kom čita­ve 2020. jer u kul­tur­no-umjet­nič­kom pro­gra­mu ova Europska pri­jes­tol­ni­ca kul­tu­re u 365 dana nudi pre­ko 600 poje­di­nač­nih doga­đa­nja u koja je uklju­če­no više od 300 orga­ni­za­ci­ja iz 40 zema­lja Europe i svijeta.

Detaljni pro­gram otva­ra­nja pro­na­đi­te ovdje.

Priredio B. V.