Akcija “Čitam, dam, sretan sam” u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula

13.02.2020.

Gradska knjiž­ni­ca i čita­oni­ca Pula pozi­va sve zain­te­re­si­ra­ne da se uklju­če u akci­ju pri­kup­lja­nja sli­kov­ni­ca u povo­du Međunarodnog dana dari­va­nja knji­ga koja se odr­ža­va pod ges­lom “Svoju knji­gu daruj i tuđe srce obraduj”.

„Svi koji žele sudje­lo­va­ti u akci­ji, koja se odr­ža­va u okvi­ru naci­onal­ne kam­pa­nje “Čitaj mi!”, mogu oču­va­ne rab­lje­ne ili nove sli­kov­ni­ce i knji­ge za dje­cu doni­je­ti u knjiž­ni­cu od 14. do 29. velja­če. Donesite u knjiž­ni­cu sli­kov­ni­ce ili dje­čje knji­ge koju ste “pre­ras­li”, a mi ćemo se pobri­nu­ti da one dođu u pra­ve ruke. Međunarodni dan dari­va­nja knji­ga volon­ter­ski je pro­jekt kojim se dje­cu želi potak­nu­ti na čita­nje i kod njih pobu­di­ti lju­bav pre­ma čita­nju i dari­va­nju, a obi­lje­ža­va se 14. velja­če. Darivanjem svo­je sli­kov­ni­ce ili knji­ge dru­gi­ma, uz objaš­nje­nje zašto to radi i koli­ko će dru­gom dje­te­tu to zna­či­ti, dije­te uči koli­ko je lije­po i važ­no poma­ga­ti“, navo­de iz GKČ‑a.

Izvor