Borba za opstanak

04.02.2020.

Nakon dvo­mje­seč­ne tor­tu­re Vrdoljakovom seri­jom „General“, ured­ni­ci HRT‑a odlu­či­li su nas u ter­mi­nu pone­djelj­kom nave­čer obra­do­va­ti još jed­nim pro­jek­tom iz Domovinskog rata.

Riječ je o tele­vi­zij­skoj seri­ji „Nestali“, koja ima četi­ri epi­zo­de, a snim­lje­na je pre­ma sce­na­ri­ju Joška Lokasa, doma­ćoj jav­nos­ti poz­na­tog struč­nja­ka za kvi­zo­ve. Redatelj seri­je je Kristijan Milić, koji je već ste­kao reno­me fil­mo­vi­ma iz Domovinskog rata (Živi i mrtvi, Broj 55), tako da bi nje­go­vo ime tre­ba­lo garan­ti­ra­ti kva­li­te­tu veću od recent­ne Vrdoljakove.

Sudeći pre­ma prvoj epi­zo­di „Nestalih“, čini se da će oprav­da­ti oče­ki­va­nja. Radnja pra­ti gru­pi­cu hrvat­skih voj­ni­ka (bra­ća Navojec, Alan Katić, Vedran Živolić, Marko Cindrić i Filip Križan), koji poku­ša­va­ju pre­ži­vje­ti u zarad­skom zale­đu uoči ope­ra­ci­je Oluja, a htje­li bi se obra­ču­na­ti i s oko­rje­lim zlo­čin­cem Ljubom (Marinko Prga) čija zlo­dje­la pra­te izdaleka.

Milić nje­gu­je reda­telj­ski pris­tup koji poz­na­je­mo iz nje­go­vih fil­mo­va, a uklju­ču­je odlič­no reži­ra­ne akcij­ske sek­ven­ce i dina­mi­čan vizu­al­ni stil likov­no pri­la­go­đen škr­tom kame­nja­ru (direk­tor foto­gra­fi­je Mirko Pivčević). Miliću je bit­no pri­ka­za­ti bor­bu za ops­ta­nak i fizič­ko dje­lo­va­nje svo­jih liko­va, gdje je kon­tekst oko­li­ša jako bitan, a onda se pos­tup­no izdva­ja­ju i nji­ho­ve psi­ho­lo­ške osobine.

Naravno, u Milićevoj reda­telj­skoj kon­cep­ci­ji pate­tič­ni i nepri­rod­ni dija­lo­zi kak­ve izgo­va­ra Gotovina u Vrdoljakovoj seri­ji ne dola­ze u obzir. Nadajmo se da se „Nestali“ neće kva­li­ta­tiv­no sro­za­ti nakon prve epi­zo­de i da će sred­stva porez­nih obvez­ni­ka na temu Domovinskog rata u ovom slu­ča­ju biti oprav­da­no utrošena.

 

Elvis Lenić