Dva gostovanja i koncert Tamare Obrovac u Istarskom narodnom kazalištu

06.02.2020.

Istarsko narod­no kaza­li­šte Gradsko kaza­li­šte Pula nas­tav­lja s pro­gra­mom u pone­dje­ljak, 10. velja­če u 20 sati s gos­to­va­njem pred­sta­ve iz kopro­duk­ci­je Teatra Exit i Umjetničke orga­ni­za­ci­je Teatroman iz Zagreb „Ja, tata!“. Autor pred­sta­ve je Bjarni Haukur Thorsson, a reda­telj je Boris Kovačević. U pred­sta­vi igra Rakan Rushaidat.

„“Ja, tata!“ urne­bes­no je smi­ješ­na i dir­lji­va ispo­vi­jed čovje­ka bače­nog u avan­tu­ru dono­še­nja novog živo­ta na svi­jet. Kada ga jed­nog zim­skog dana žena, mašu­ći mu tes­tom za trud­no­ću ispred nosa, upi­ta: “Dragi, koje je boje trud­no­ća?”, nje­gov savr­še­no ure­đe­ni život okre­će se nagla­vač­ke. Ako ne zna­te: “Što to, danas, zna­či biti tata?” i “Zašto uop­će ima­mo dje­cu?”, ako nis­te sigur­ni “Kakav porod želi­te?” ili “Kako izgle­da nije­mi vru­ći seks nakon poro­da?”, “Ja, tata!” dat će vam odgo­vo­re na sva ta i mno­ga dru­ga pita­nja. Predstava je nami­je­nje­na svi­ma koji tek pla­ni­ra­ju pos­ta­ti rodi­te­lji, oni­ma koji to ni pod koju cije­nu ne žele biti, ali i oni­ma koji rodi­te­lji već jesu. Ulogu tate bri­ljant­no igra Rakan Rushaidat za što je nagra­đen na Danima sati­re Fadila Hadžića i na Festivalu glum­ca u Vinkovcima“, piše u opi­su predstave.

U sri­je­du, 12. velja­če u 12 sati na ras­po­re­du je pred­sta­va „Tri praš­ći­ća / Tre por­cel­li­ni“ iz pro­duk­ci­je Compagnia Teatrale „Il Guardiano dell’Oca“ iz Italije. Tekst i reži­ju pot­pi­su­je Zenone Benedetto, a u pred­sta­vi igra­ju Tiziano Feola i Zenone Benedetto.

„Glumci, lut­ke i silu­ete vode vas na fas­ci­nant­no puto­va­nje u kla­sič­nu baj­ku, pri­či o vuku koji poku­ša­va ispri­ča­ti svo­je nes­pret­ne avan­tu­re gra­be­ći se s tri zaigra­na i smi­ješ­na praš­či­ća. U jed­nom cres­cen­du emo­ci­ja i pre­okre­ta vuk će na sva­ki način poku­ša­ti ispri­ča­ti tra­di­ci­onal­nu pri­ču sa svog sta­ja­li­šta. “Ali zašto ako ja poku­šam pojes­ti praš­či­će, svi mi kažu da sam zlo­čest, dok ako ih vi poje­de­te, nit­ko ništa ne kaže?!“ Predstava s ele­men­ti­ma lut­kar­stva i glu­mač­ke igre, kla­sik je za dje­cu koji će vas nasmi­ja­ti i zaba­vi­ti“, piše u opi­su pred­sta­ve. Izvedba pred­sta­ve bit će na tali­jan­skom jezi­ku. Posjetitelji dola­ze orga­ni­zi­ra­no iz tali­jan­skih vrti­ća i škole.

U petak, 14. velja­če u 20 sati na pro­gra­mu je kon­cert­na pro­mo­ci­ja CD‑a “TransAdriaticum” Tamare Obrovac i TransAdriatic quar­te­ta kojeg čine: Tamara Obrovac (glas, sklad­be), Stefano Battaglia (kla­vir), Salvatore Maiore (kon­tra­bas) i Krunoslav Levačić (bub­nje­vi)

“TransAdraticum” je Tamarin dva­na­es­ti autor­ski album i nje­no čet­vr­to ino­zem­no izda­nje, u kojem uz sjaj­ne glaz­be­ni­ke nje­nog novog TransAdriatic quar­te­ta istra­žu­je nešto dru­ga­či­ju glaz­be­nu este­ti­ku, više inti­mis­tič­kog pri­zvu­ka. Album je snim­ljen počet­kom velja­če 2019. u ton­skom stu­di­ju Muzičke aka­de­mi­je u Zagrebu i sadr­ži Tamarine sklad­be pisa­ne upra­vo za kvar­tet vrhun­skih glaz­be­ni­ka iz dvi­je susjed­ne zem­lje, Hrvatske i Italije. Uz Tamaru i nje­nog dugo­go­diš­njeg surad­ni­ka, izvan­se­rij­skog hrvat­skog bub­nja­ra Krunoslava Levačića, u ovoj glaz­be­noj for­ma­ci­ji nas­tu­pa­ju dvo­ji­ca zna­čaj­nih pred­stav­ni­ka suvre­me­ne tali­jan­ske jazz sce­ne, pija­nist Stefano Battaglia i kon­tra­ba­sist Salvatore Maiore.

“Uvijek su mi poseb­no dra­gi kon­cer­ti pred mojom doma­ćom publi­kom, a ove godi­ne sam poseb­no sret­na zbog fan­tas­tič­nog novog Steinway kla­vi­ra na kak­vom je i sni­man album, čiji zvuk će uz fili­gran­ski način svi­ra­nja Stefana Battaglie cije­loj izved­bi i mojoj glaz­bi doni­je­ti jed­nu sasvim novu dimen­zi­ju”, kaže Tamara Obrovac uoči koncerta.

Priredio B. V.