EPK Rijeka 2020: umjetnički paviljon Davora Sanvincentija u Lovranskoj Dragi

21.02.2020.

Polaganjem kame­ne oblo­ge i izgrad­njom kame­ne kupo­le pre­ko drve­ne opla­te, nas­tav­lje­ni su rado­vi na umjet­nič­kom pavi­ljo­nu Davora Sanvincentija, koji u sklo­pu pro­gra­ma Lungomare Art Europske pri­jes­tol­ni­ce kul­tu­re u Lovranskoj Dragi pos­tav­lja traj­nu umjet­nič­ku ins­ta­la­ci­ju, koja nosi naziv Puli Mȁlina.

Sanvincenti ju gra­di na teme­lji­ma neka­daš­njeg mli­na, uz pla­ni­nar­sku sta­zu Medveja – Lovranska Draga – Vojak kako bi stvo­rio pros­tor koji pos­ta­je novo mjes­to susre­ta, bazi­ra­ju­ći se na spe­ci­fič­nos­ti­ma ovog kraja.

Lovranska Draga zbog svo­je je pozi­ci­je odu­vi­jek bila sje­ci­šte raz­nih pute­va koji su vodi­li od mor­ske oba­le do vrha pla­ni­ne Učka, a čovjek i pri­ro­da na ovim su pros­to­ri­ma poseb­no pove­za­ni. Jedan od ključ­nih raz­lo­ga nase­lja­va­nja Lovranske Drage u proš­los­ti bila je voda, nje­zi­no obi­lje i kva­li­te­ta te je upra­vo tema vode i nje­nog utje­ca­ja na razvoj loka­ci­je ins­pi­ri­ra­la auto­ro­vu vizi­ju reali­za­ci­je umjet­nič­kog pavi­ljo­na koji će ujed­no slu­ži­ti i kao mjes­to odmo­ri­šta, dru­že­nja, edu­ka­ci­je i skloništa.

Sanvincenti pavi­ljon izra­đu­je od raz­nih pri­rod­nih mate­ri­ja­la, poput kame­na i lokal­nog kes­te­na, a osmis­lio ga je u surad­nji s pro­jek­tan­ti­com Ivom Peručić. Glavni izvo­đač rado­va u reali­za­ci­ji umjet­nič­ke ins­ta­la­ci­je je KAPITEL d.o.o., a glav­ni part­ner Općina Lovran. Otvorenje ins­ta­la­ci­je pla­ni­ra­no je za 24. trav­nja ove godi­ne, u sklo­pu Dana Općine Lovran.

Podsjetimo, Lovranska Draga jed­no je od 9 mjes­ta Primorsko-goran­ske župa­ni­je, na oba­li i oto­ci­ma, u koji­ma će tije­kom 2020. godi­ne kada Rijeka nosi titu­lu Europske pri­jes­tol­ni­ce kul­tu­re, biti pos­tav­lje­no deset traj­nih umjet­nič­kih rado­va. Temeljeni na pri­ča­ma važ­ni­ma za poje­di­ne lokal­ne zajed­ni­ce, spo­me­ni­ci za buduć­nost pos­tav­lja­ju se i u Brseču, Voloskom, na Riječkoj ribar­ni­ci, na pla­ži Grčevo na Pećinama, na pla­ži Svežanj u Kostreni, u Loparu na Rabu, iznad Baške na Krku te u Malom Lošinju.

Kustos pro­gra­ma Lungomare Art, Čeh Michal Koleček, tu je zada­ću povje­rio reno­mi­ra­nim umjet­ni­ci­ma i arhi­tek­ti­ma: Sofie Thorsen, Davoru Sanvincentiju, Jiříju Kovandi, Niki Laginja, Pavelu Mrkusu, Igoru Eškinji i stu­den­ti­ma Akademije pri­mje­nje­nih umjet­nos­ti u Rijeci, kolek­ti­vu Numen/For Use, Harumi Yukutake, Smiljanu Radiću i Marceli Correa te Liamu Gillicku.

Priredio B. V.