Filmski natječaj: „Naš online život, o kojem roditelji ništa ne znaju“

17.02.2020.

U sklo­pu Dana medij­ske pisme­nos­ti 2020., Agencija za elek­tro­nič­ke medi­je, UNICEF i Hrvatski film­ski savez orga­ni­zi­ra­ju film­ski natje­čaj za dje­cu i mla­de na temu „Naš onli­ne život“ o kojem rodi­te­lji ništa ne zna­ju’, koji svo­je rado­ve mogu pri­ja­vi­ti do 18. ožuj­ka 2020.!

Cilj natje­ča­ja je pro­mi­ca­nje film­skog stva­ra­laš­tva dje­ce i mla­dih, kao i osvje­šta­va­nje odras­lih, prvens­tve­no rodi­te­lja, o iza­zo­vi­ma s koji­ma se dje­ca suoča­va­ju u digi­tal­nom okruženju.

Primjerice, rezul­ta­ti istra­ži­va­nja EU Kids onli­ne, pro­ve­de­nog 2017. među dje­com u dobi od 9 do 17 godi­na, poka­zu­ju da je više od 90% dje­ce u Hrvatskoj doži­vje­lo neko uzne­mi­ru­ju­će iskus­tvo na inter­ne­tu, a u slu­ča­ju uzne­mi­re­nos­ti samo 11% ih je tra­ži­lo pomoć dru­ge oso­be. Više od pola dje­ce u dobi od 9 do 17 godi­na pri­mi­lo je povre­đu­ju­ću ili nepri­mje­re­nu poru­ku, više od dese­ti­ne bilo je zas­tra­ši­va­no na inter­ne­tu, a goto­vo 23 dje­ce vidje­lo je neže­lje­ne sek­su­al­ne sadr­ža­je (foto­gra­fi­je ili film gole oso­be). Svako 3. dije­te komu­ni­ci­ra­lo je na inter­ne­tu s oso­ba­ma koje nisu upoz­na­li uži­vo, a više od dese­ti­ne se i uži­vo susre­lo s oso­bom koju su upoz­na­li na internetu.

Pored toga, istra­ži­va­nje “Društvena onli­ne iskus­tva i men­tal­no zdrav­lje mla­dih” pro­ve­de­no 2019. među hrvat­skim sred­njo­škol­ci­ma, poka­za­lo je pak da je goto­vo 60% ado­les­ce­na­ta barem jed­nom dobi­lo poru­ke sek­su­al­no iza­zov­nog sadr­ža­ja, 42.3% ih je raz­mje­nji­va­lo sek­su­al­ne sadr­ža­je, od čega 13,4% na nago­vor, a oko 4,5% pod prisilom.

To su samo neki od pro­ble­ma kojih rodi­te­lji čes­to nisu dovolj­no svjes­ni, ili čak i ako zna­ju za njih, vje­ru­ju da se to ne može dogo­di­ti nji­ho­vom dje­te­tu. Djeca pak, zbog osje­ća­ja kriv­nje, sra­ma, nepo­vje­re­nja, ili nekog dru­gog raz­lo­ga, o tak­vim stva­ri­ma rijet­ko raz­go­va­ra­ju s rodi­te­lji­ma i od njih tra­že pomoć.

Ovim film­skim natje­ča­jem želi­mo potak­nu­ti dje­cu i mla­de da pro­go­vo­re o iskus­tvi­ma koja oni ili nji­ho­vi vrš­nja­ci doživ­lja­va­ju onli­ne, koris­te­ći druš­tve­ne mre­že, apli­ka­ci­je za dopi­si­va­nje ili plat­for­me za raz­mje­nu vide­osa­dr­ža­ja, igra­ju­ći onli­ne igre, pre­tra­žu­ju­ći sadr­ža­je na inter­ne­tu, ili jed­nos­tav­no slu­že­ći se pamet­nim tele­fo­ni­ma, raču­na­li­ma i dru­gim digi­tal­nim uređajima.

Pozivamo mla­de auto­re – osnov­no­škol­ce i sred­njo­škol­ce, odnos­no film­ske dru­ži­ne i klu­bo­ve da sni­me svoj krat­ki film ili video u tra­ja­nju do 3 minu­te i pri­ja­ve ga na natje­čaj. To može biti igra­ni, doku­men­tar­ni, ili ani­mi­ra­ni film, TV repor­ta­ža, ili film slo­bod­nog sti­la, odnos­no eks­pe­ri­men­tal­ni film, hibrid­ni video rad koji sadr­ži više film­skih rodo­va, video spot ili namjen­ski film.

Svoje rado­ve može­te pri­ja­vi­ti do 18. ožuj­ka putem pri­jav­ni­ce na por­ta­lu medijskapismenost.hr. Molimo vas da film, odnos­no video obja­vi­te na svom Vimeo ili YouTube kana­lu i poša­lje­te nam povez­ni­cu na nje­ga, ili nam rad poša­lje­te pre­ko We Transfera – kao što se tra­ži u prijavnici.

Komisija sas­tav­lje­na od pred­stav­ni­ka orga­ni­za­to­ra oda­brat će naj­bo­lje fil­mo­ve u dvi­je kate­go­ri­je: osnov­no­škol­ci i sred­njo­škol­ci. U sva­koj će nagra­di­ti tri fil­ma, a prve nagra­de će biti edu­ka­ci­je iz podru­čja medij­ske pisme­nos­ti za jed­nu oso­bu, i to sudje­lo­va­nje na sed­mod­nev­noj Filmskoj radi­oni­ci za dje­cu i mla­dež u Kraljevici, ili na dese­tod­nev­noj Školi medij­ske kul­tu­re “Dr. Ante Peterlić”, sa svim pokri­ve­nim troškovima.

Odabrani fil­mo­vi koris­tit će se u edu­ka­cij­ske svr­he i u svr­hu pro­mo­vi­ra­nja Dana medij­ske pisme­nos­ti, te medij­ske i film­ske pisme­nos­ti opće­ni­to na raz­li­či­tim plat­for­ma­ma i doga­đa­nji­ma u orga­ni­za­ci­ji UNICEF‑a, Agencije za elek­tro­nič­ke medi­je i Hrvatskog film­skog saveza.

Za sve dodat­ne infor­ma­ci­je obra­ti­te se na e‑mail: medijskapismenost@e‑mediji.hr.

Priredio B. V.