Gradska knjižnica Poreč raspisuje natječaj za pjesme na čakavštini Verši na šterni

04.02.2020.

Gradska knjiž­ni­ca Poreč pozi­va­ju auto­re da poša­lju svo­je nove, neo­bjav­lje­ne pje­sme na čakav­šti­ni (naj­vi­še tri), naj­kas­ni­je do 29. velja­če 2020. godi­ne, izme­đu kojih će struč­ni izbornik/ca oda­bra­ti one koje će se tiska­ti u XXVII. zbir­ci pje­sa­ma “Verši na šterni”.

Pjesmama tre­ba pri­lo­ži­ti ispu­nje­ni pri­jav­ni obra­zac koji se može pre­uze­ti na www.knjiznicaporec.hr. Pjesme, uz pri­jav­ni obra­zac, tre­ba dos­ta­vi­ti u elek­tro­nič­kom obli­ku na gradska@knjiznicaporec.hr.

Autori oda­bra­nih pje­sa­ma sudje­lu­ju na XXVII. susre­tu čakav­skih pjes­ni­ka Verši na šter­ni, koji će se odr­ža­ti u subo­tu, 13. lip­nja 2020. godi­ne u Vižinadi.

Priredio B. V.