Nevidljiva Savičenta: Nemoj povidati ninemu — mračna strana istarske tradicije

26.02.2020.

Udruga Šikuti Machinae u sklo­pu pro­jek­ta Nevidljiva Savičenta orga­ni­zi­ra deset među­ge­ne­ra­cij­skih čita­lač­ko-raz­go­vor­nih dru­že­nja s tema­ma iz tra­di­ci­je koje su obra­đe­ne kroz raz­li­či­ta knji­žev­na dje­la. Sljedeće dru­že­nje nazi­va „Nemoj povi­da­ti nine­mu — mrač­na stra­na istar­ske tra­di­ci­je“ bit će odr­ža­no u čet­vr­tak, 27. velja­če s počet­kom u 18 sati u Mediteranskom ples­nom centru.

„Koliko je što­ri­jic i dešti­ni ud lju­di ki su nan bli­zu u selu, ma vero dale­ko po ten da hi kapi­mo. Za kega bi rek­li da je munjen, za kega da je štri­ga ili štri­gun, pak da je dež­gra­ci­jan, bri­žan ili siro­ta. Za sva­ke­ga tako­ve­ga pos­to­ji još alme­no jedan ili jena ki zna zašto je to tako. ‘Ću ti reči, na nemoj nine­mu povi­da­ti’, ‘Ja ne znan, ma govo­re…’, tako poči­nju te što­ri­ji­ce. Ma ča je pra­va isti­na? To je teško zna­ti, čovik sam ima svo­ju isti­nu, a oko­li nje­ga sva­ki ima niku dru­gu, za se ili od sela. Je li bila štri­ga ili samo dru­ga­či­ja? Ča je mulac manje čovik od dru­ge­ga? Ku nima muža, a dite da, je zas­lu­ži­la da je se grdo zove? Koliko je alko­ho­li­zam done­sa siro­ma­šti­ne i jada u fame­ja­mi? Koliko su sela i Savičenta bili isklju­či­vi? Kega se je riva­lo na mar­gi­ne? Nan je danas poma­lo ža tih lju­di ili je tako mora­lo biti, je i će biti i za dalje? Tradicija nosi puno vri­jed­nos­ti, ma i skri­va neprav­de. Dojdite pos­luh­nu­ti ča nan o temu govo­re libri i povi­da­ti ča Vi zna­te i pen­sa­te o temu“, navo­de organizatori.

Priredio B. V.