Predstavljanje knjige “Slovenska društva u Hrvatskoj”

18.02.2020.

Promocija knji­ge “Slovenska druš­tva u Hrvatskoj od 1886. do 1991. godi­ne” bit će odr­ža­na u petak, 21. velja­če u 18 sati, u Gradskoj knjiž­ni­ci Poreč. .Radi se o znans­tve­noj stu­di­ji dr. sc. Barbare Riman, vodi­te­lji­ce riječ­ke podruž­ni­ce Inštituta za narod­nos­t­na vpra­ša­nja u Ljubljani, pred­sjed­ni­ce Saveza slo­ven­skih dru­šta­va u Hrvatskoj.

„O čovje­ko­vim potre­ba­ma za udru­ži­va­njem i zajed­nič­kim dje­lo­va­njem kroz povi­jest, o malim zajed­ni­ca­ma koje su obli­ko­va­li i vri­je­me i poli­tič­ka ure­đe­nja te o nji­ho­vom utje­ca­ju na razvoj druš­tva kak­vo pos­to­ji danas, govo­rit će sama auto­ri­ca, rece­zent knji­ge dr. sc. Darko Dukovski, redo­vi­ti pro­fe­sor na Filozofskom fakul­te­tu u Rijeci i Vasja Simonič, pred­sjed­nik Vijeća slo­ven­ske naci­onal­ne manji­ne Primorsko-goran­ske župa­ni­je te pred­sjed­nik Slovenskog kul­tur­no pro­s­vjet­nog druš­tva “Snežnik” iz Lovrana u ime izda­va­ča. Pridružite nam se u boga­tom pro­gram koji su za nas pri­pre­mi­li čla­no­vi Slovenskog kul­tur­nog druš­tva “Oljka” Poreč i zavi­ri­mo zajed­no u boga­tu slo­ven­sku naci­onal­nu kul­tu­ru“, navo­de organizatori.

Priredio B. V.