Umjetnička akcija “SLUŠAM – ČUJEM!” Sandra Đukića u Labinu

03.02.2020.

U sklo­pu podi­za­nja jav­ne svi­jes­ti o par­ti­ci­pa­tiv­nom pla­ni­ra­nju i dobrom uprav­lja­nju pro­jek­ta DKC Lamparna, sufi­nan­ci­ra­nom iz Europskog soci­jal­nog fon­da Europske uni­je, tije­kom proš­log viken­da u Labinu je zapo­če­la prva od dvi­je geril­ske umjet­nič­ke akci­je koje tema­ti­zi­ra­ju pozi­ci­ju gra­đa­na u jav­no-civil­nom part­ner­stvu i sudi­onič­kom uprav­lja­nju u kul­tu­ri. Centar za gra­đan­ske ini­ci­ja­ti­ve Poreč (CGI), jedan od part­ne­ra u pro­jek­tu DKC Lamparna, u kolo­vo­zu 2019. obja­vio je jav­ni natje­čaj za dvi­je geril­ske umjet­nič­ke akci­je na/u jav­nim pros­to­ri­ma na podru­čju Grada Labina. Pristigle pri­ja­ve ocje­nji­vao je žiri sas­tav­ljen od tri čla­na CGI‑a i Labin Art Expressa XXI. Odabran je pri­jed­log umjet­ni­ka Sandra Đukića iz Zagreba, dok će za još jed­nu umjet­nič­ku akci­ju biti ponov­no pro­ve­den jav­ni natječaj.

Nakon izve­de­ne kon­cep­tu­al­no pove­za­ne site-spe­ci­fic ins­ta­la­ci­je „GLEDAM – VIDIM!“ u labin­sko pre­diz­bor­no pro­lje­će 2009. godi­ne, Labin Art Express XXI pozvao je umjet­ni­ka Sandra Đukića da izve­de umjet­nič­ku akci­ju „SLUŠAM-ČUJEM!“ Novim je radom umjet­nik pre­šao s orga­na vida na organ slu­ha, a ins­ta­la­ci­ja je izve­de­na na neko­li­ko labin­skih loka­ci­ja – Kature, Trg labin­skih ruda­ra, Rudarska uli­ca – Lamparna, Zelenice i Titov trg. Vizualno-sim­bo­lič­ka poru­ka, no i namje­na uve­ća­ne foto­gra­fi­je ljud­skog uha je poziv na aktiv­no slu­ša­nje te na bud­no, kre­ativ­no i par­ti­ci­pa­tiv­no inte­gri­ra­nje s osta­lim akte­ri­ma u sus­ta­vu druš­tve­nih odno­sa. Uskličnik upu­ću­je na buđe­nje ne samo „hlad­nih“ raci­onal­nih sna­ga već i na važ­nost emo­ci­onal­ne, afek­tiv­ne ener­gi­je inves­ti­ra­ne u tu dje­lat­nost, nesvo­di­vu na puko pasiv­no „slu­ša­nje“, piše kus­tos Branko Cerovac o radu Sandra Đukića.

Sandro Đukić (1964.) mul­ti­me­di­jal­ni je umjet­nik kojeg zani­ma­ju kul­tu­ro­lo­ško-antro­po­lo­ški feno­me­ni sli­ke kroz odno­se pre­zen­ta­ci­je i repre­zen­ta­ci­je, inter­me­di­jal­nost, istra­ži­va­nja medi­ja i veze među umjet­nič­kim rado­vi­ma i poja­va­ma. Diplomirao je na Akademiji likov­nih umjet­nos­ti u Zagrebu u kla­si prof. Đure Sedera 1989. godi­ne. Studirao je na kla­si novih medi­ja na Kunstakademie Düsseldorf od 1989. do 1993. kao gos­tu­ju­ći i redov­ni stu­dent (u kla­si prof. Nam June Paik). Izlagao je na broj­nim samos­tal­nim i grup­nim izlož­ba­ma u Hrvatskoj i ino­zem­s­tvu. Dobitnik je više nagra­da i sudi­onik među­na­rod­nih rezi­den­ci­jal­nih pro­gra­ma. Kao pre­da­vač je sudje­lo­vao na više doma­ćih i među­na­rod­nih sim­po­zi­ja. Živi i radi u Zagrebu.

Organizacija umjet­nič­ke akci­je je sufi­nan­ci­ra­na u okvi­ru Operativnog pro­gra­ma Učinkoviti ljud­ski poten­ci­ja­li, iz Europskog soci­jal­nog fonda.

Priredio B. V.