Obavijest korisnicima potpore programa Kreativna Europa u kontekstu izbijanja koronavirusa

23.03.2020.

  1. ožuj­ka 2020. godi­ne, Izvorna oba­vi­jest Europske komisije

Europska komi­si­ja u pot­pu­nos­ti poštu­je sve mje­re ogra­ni­ča­va­nja šire­nja zara­ze koje se tre­nu­tač­no pro­vo­de na naci­onal­nim razi­na­ma. Komisija razu­mi­je da podu­ze­te mje­re mogu ima­ti pos­lje­di­ce na pro­ved­bu pro­je­ka­ta i dru­gih inicijativa.

Kao odgo­vor na pos­to­je­će nesi­gur­nos­ti, Europska komi­si­ja i Izvršna agen­ci­ja EACEA pri­mje­nju­ju mak­si­mal­nu mogu­ću flek­si­bil­nost u pro­ved­bi programa.

Europska komi­si­ja i Izvršna agen­ci­ja (EACEA) u redo­vi­tom su kon­tak­tu s Deskovima Kreativne Europe i pra­te razvoj situ­aci­je kako bi se po potre­bi doni­je­le dodat­ne potreb­ne mjere.

  1. ožuj­ka 2020. godi­ne, Obavijest Izvršne agen­ci­je EACEA

U kon­tek­s­tu mje­ra koje su nad­lež­na naci­onal­na tije­la podu­ze­la kako bi se zaus­ta­vi­lo dalj­nje šire­nje koro­na­vi­ru­sa (COVID-19), Izvršna agen­ci­ja za obra­zo­va­nje, audi­ovi­zu­al­nu dje­lat­nost i kul­tu­ru (EACEA) pri­ma upi­te koris­ni­ka o mogu­ćem učin­ku podu­ze­tih mje­ra na pro­jek­te sufi­nan­ci­ra­ne sred­stvi­ma Europske uni­je, a čija bi pro­ved­ba mogla biti ome­ta­na ili na dru­gi način pogo­đe­na defi­ni­ra­nim mje­ra­ma ogra­ni­ča­va­nja mobilnosti.

U tome smis­lu, Izvršna agen­ci­ja EACEA upu­ću­je orga­ni­za­ci­je koje sudje­lu­ju u pro­gra­mu Kreativna Europa da kon­tak­ti­ra­ju poje­di­nač­ne sudi­oni­ke svo­jih programa/projekata/aktivnosti koji tre­nu­tač­no bora­ve u zahva­će­nim podru­čji­ma, ili pla­ni­ra­ju puto­va­ti u ili iz pogo­đe­nih podru­čja nared­nih tje­da­na, te da ih upu­te da se pri­dr­ža­va­ju služ­be­nih pre­po­ru­ka izda­nih od stra­ne lokal­no nad­lež­nih tijela.

Uobičajena pro­ved­ba pla­ni­ra­nih aktiv­nos­ti pro­vo­dit će se nor­mal­nim tije­kom koli­ko god je to mogu­će, a na sva­koj je orga­ni­za­ci­ji i poje­din­cu koji u isti­ma sudje­lu­ju da odlu­če o prik­lad­nom pos­tu­pa­nju s obzi­rom na služ­be­ne mje­re koje su defi­ni­ra­la nad­lež­na tije­la. Sudionike u ino­zem­nim pro­gra­mi­ma pod­sje­ća­mo da se u slu­ča­ju potre­be za pomoć mogu obra­ti­ti i amba­sa­da­ma, kon­zu­la­ti­ma te počas­nim kon­zu­la­ti­ma u drža­va­ma tre­nu­tač­nog boravka.

Izvršna agen­ci­ja EACEA nada­lje pod­sje­ća da je Ugovorima o dodje­li bes­po­vrat­nih sred­sta­va, sklop­lje­nim sa sudi­oni­ci­ma u pro­gra­mu, pre­dvi­đe­na pri­mje­na čla­na­ka o višoj sili (“for­ce maje­ure”), koji se mogu pri­mi­je­ni­ti na mje­re ogra­ni­ča­va­nja mobil­nos­ti kao direk­t­nu pos­lje­di­cu mje­ra koje su doni­je­la nad­lež­na tije­la. Napominje se i da će se pos­to­ja­nje više sile kao raz­lo­ga za odgo­du ili ome­ta­nje redo­vi­te pro­ved­be pla­ni­ra­nih aktiv­nos­ti ana­li­zi­ra­ti za sva­ki poje­di­nač­ni slu­čaj u tre­nut­ku pro­cje­ne pri­hvat­lji­vih tro­ško­va (pri­li­kom pod­no­še­nja zavr­š­nih izvještaja).

Op. a. Navedenim član­ci­ma Ugovora defi­ni­ra­no je da se za stran­ku kojoj viša sila (“for­ce maje­ure”) pri­je­či rad ne može sma­tra­ti da krši ugo­vo­re­ne oba­ve­ze ako su pošto­va­ni svi uvje­ti defi­ni­ra­ni Ugovorom. Konkretno, koris­ni­ci pot­po­re kod kojih dola­zi do otka­zi­va­nja aktiv­nos­ti duž­ni su pre­ko vode­ćeg part­ne­ra na pro­jek­tu isto pri­ja­vi­ti Izvršnoj agen­ci­ji EACEA.

Priredio B. V.