Produžen rok posudbe knjiga u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula

31.03.2020.

Svi ogran­ci Gradske knjiž­ni­ce i čita­oni­ce Pula pri­vre­me­no su zatvo­re­ni za rad s  koris­ni­ci­ma zbog pro­vo­đe­nja mje­ra suz­bi­ja­nja šire­nja zara­ze viru­som COVID – 19.

Gradska knjiž­ni­ca i čita­oni­ca Pula oba­vje­šta­va čla­no­ve Knjižnice da je rok posud­be sve knjiž­nič­ne gra­đe koju je tre­ba­lo vra­ti­ti nakon 10. ožuj­ka 2020. pro­du­žen do 31. svib­nja 2020. Također, za posu­đe­nu gra­đu kojoj je iste­kao rok posud­be nakon 10. ožuj­ka 2020. godi­ne zakas­ni­na se neće raču­na­ti, sto­ga nije potreb­no vra­ća­ti posu­đe­ne knji­ge u knji­go­mat. Posuđene knji­ge čla­no­vi će moći vra­ti­ti kad Knjižnica nas­ta­vi s redov­nim radom s koris­ni­ci­ma. Za dodat­ne upi­te o posu­đe­noj gra­đi, nači­nu vra­ća­nja i roku posud­be čla­no­vi Knjižnice mogu se obra­ti­ti e‑mailom na posudba@gkc-pula.hr ili pozi­vom na broj tele­fo­na 300 – 404 u vre­me­nu od 7.30 do 15 sati.

„Podsjećamo da Knjižnica svim gra­đa­ni­ma Istarske župa­ni­je do 31. svib­nja 2020. nudi moguć­nost posud­be e‑knjiga i audi­ok­nji­ga te čita­nja novi­na i časo­pi­sa onli­ne kroz dvi­je uslu­ge: iBiblos i Talijanska digi­tal­na knjiž­ni­ca u Istri – Biblioteca digi­ta­le ita­li­ana in Istria. Riječ je o dvi­je raz­li­či­te plat­for­me pa je za sva­ku potreb­na zaseb­na pri­ja­va. Što nude iBiblos i Talijanska digi­tal­na knjiž­ni­ca u Istri – Biblioteca digi­ta­le ita­li­ana in Istria te upu­te za akti­va­ci­ju poje­di­nog koris­nič­ka raču­na može­te pro­na­ći na slje­de­ćoj povez­ni­ci: https://gkc-pula.hr/hr/novosti/. Sve infor­ma­ci­je i oba­vi­jes­ti Knjižnice može­te pro­na­ći na www.gkc-pula.hr u rubri­ci Novosti te na Facebook te Instagram pro­fi­li­ma Gradske knjiž­ni­ce i čita­oni­ce Pula. Ostanite doma, čuvaj­te zdrav­lje i čitaj­te e‑knjige!“, poru­ču­ju iz Gradske knjiž­ni­ce i čita­oni­ce Pula.

Priredio B. V.