Vrhunski neonoir na HTV 2

25.03.2020.

Nakon što nam je koro­na virus one­mo­gu­ćio odla­ske u kina, jedi­ni nači­ni kako može­mo kon­zu­mi­ra­ti fil­mo­ve jesu inter­net i tele­vi­zij­ski program.

Iako inter­net, narav­no, nudi mno­go širi oda­bir fil­mo­va i seri­ja i na tele­vi­zi­ji ima iznim­no vri­jed­nih repriz­nih film­skih ostva­re­nja. Jedno tak­vo nudi se veče­ras na HTV 2, a riječ je o izvr­s­nom kri­mi­na­lis­tič­kom fil­mu „L.A. Povjerljivo“ (1997) koji je pokoj­ni maj­stor tri­le­ra Curtis Hanson reži­rao pre­ma isto­ime­nom roma­nu kul­t­nog pis­ca Jamesa Ellroya.

Radnja fil­ma odvi­ja se u polu­svi­je­tu Los Angelesa 1950-ih, a pra­ti živo­te tro­ji­ce poli­ca­ja­ca koji dje­lu­ju u tom miljeu. Bud White (Russell Crowe) je poli­ca­jac sklon grub­ljim meto­da­ma, za raz­li­ku od kole­ge (Kevin Spacey) koji svo­je podu­hva­te rek­la­mi­ra na stra­ni­ca­ma tablo­ida, dok je mla­di Ed Exley (Guy Pearce) ambi­ci­ozan poli­ca­jac koji se pre­vi­še drži pra­vi­la, što kole­ge ne vole. Njihovi živo­ti zakom­pli­ci­ra­ju se kad otkri­ju opas­nu uro­tu, tije­kom istra­ži­va­nja lan­ca prostitucije.

„L.A. Povjerljivo“ je dois­ta izvr­stan pri­mje­rak podžan­ra zva­nog neo­no­ir, sva­ka­ko vrhu­nac Hansonove reda­telj­ske kari­je­re, a mno­gi ga oprav­da­no sma­tra­ju i jed­nim od naj­bo­ljih fil­mo­va 1990-ih uop­će. Riječ je o fil­mu kom­plek­s­ne rad­nje s broj­nim pod­za­ple­ti­ma i pre­okre­ti­ma, bru­tal­nih i nape­tih pri­zo­ra, izvr­s­no por­tre­ti­ra­nih liko­va i vizu­al­no sjaj­no ostva­re­ne atmo­sfe­re (direk­tor foto­gra­fi­je Dante Spinotti). Film je nomi­ni­ran u devet kate­go­ri­ja, a osvo­jio je dva Oscara, jedan za naj­bo­lji pri­la­go­đe­ni sce­na­rij (Curtis Hanson i Brian Helgeland), a dru­gi za naj­bo­lju spo­red­nu žen­sku ulo­gu (Kim Basinger).

 

E. L.