DJ Morski i “Dubina” na Radio Rojcu

09.04.2020.

Emisija „Dubina“ – glaz­be­ni inter­me­zzo s dubi­nom i širi­nom pod diri­gent­skom pali­com DJ‑a Morski emi­ti­ra se sva­kog dana od 14 sati na valo­vi­ma Radio Rojca.

Iza pse­udo­ni­ma kri­je se DJ Marino, punim ime­nom Marino Jurcan, koji iza sebe ima boga­tu glaz­be­nu kari­je­ru, još od počet­ka neza­vis­ne rock sce­ne 80-ih i 90-ih, pre­ko poče­ta­ka teh­no sce­ne u Fort Bourguignonu 90-ih do par­ty sce­ne nakon 2000-ih. Za ovu emi­si­ju pri­pre­mio je pro­bra­nu selek­ci­ju glaz­be od retro loun­ge i soul glaz­be do indi roc­ka novi­jeg datu­ma, narav­no s pri­mje­sa­ma elek­tro­ni­ke. Ono što joj je zajed­nič­ko, to je dubi­na. U bio kojem smislu.

Izvor