EPK Rijeka 2020: Preko 1.300 gledatelja iz cijeloga svijeta pratilo Spring Forward

29.04.2020.

„Nakon počet­nog razo­ča­ra­nja zbog odga­đa­nja Spring Forwarda, fes­ti­va­la suvre­me­nog ple­sa koji se tre­bao u sklo­pu pro­jek­ta Rijeka 2020 – Europska pri­jes­tol­ni­ca kul­tu­re odr­ža­ti u Rijeci i Opatiji od 24. do 26. trav­nja, uz puno zajed­niš­tva i tru­da te malo hra­bros­ti zbog pot­pu­no novo for­ma­ta, fes­ti­val se odr­žao u pla­ni­ra­nom ter­mi­nu – onli­ne. Spring Forward je pra­ti­lo pre­ko 1.300 gle­da­te­lja iz 63 zema­lja svi­je­ta“, kažu organiozatori.

Festival je prvot­no tre­bao biti odr­žan na šest loka­ci­ja u Rijeci i Opatiji, ali je zbog sigur­nos­ti gle­da­te­lja i uvo­đe­nja mje­ra zašti­te zbog pan­de­mi­je koro­na­vi­ru­sa odgo­đen na mogu­ći novi ter­min na jesen. Unatoč odgo­di, među­na­rod­na ples­na mre­ža Aerowaves, Springback Magazine i Hrvatski kul­tur­ni dom na Sušaku zajed­nič­ki su odlu­či­li ovo­go­diš­nji Spring Forward odr­ža­ti i onli­ne pod nazi­vom „The show must go on – line“.

Mala među­na­rod­na eki­pa koja je spo­ji­la lju­de iz Engleske, Španjolske, Italije, Belgije i Hrvatske, u manje od mje­sec dana pos­ta­vi­la je fes­ti­val na nje­mu pot­pu­no novu plat­for­mu koja je pru­ži­la i nove nači­ne inte­rak­ci­je i infor­mi­ra­nja o pred­sta­va­ma. Kroz tri dana putem apli­ka­ci­je Zoom pri­ka­za­ne sve 22 pla­ni­ra­ne pred­sta­ve, uz jav­lja­nja iz Rijeke i Opatije s auten­tič­nih loka­ci­ja na koji­ma su pred­sta­ve tre­ba­le biti odr­ža­ne, onli­ne raz­go­vo­re s auto­ri­ma, krat­ke edu­ka­tiv­ne ples­ne video tuto­ri­ale, dru­že­nja gle­da­te­lja u onli­ne foye­ru, a fes­ti­val je zatvo­ri­lo više­sat­no dru­že­nje uz ples s Dubioza kolektivom.

Riječki dio eki­pe, sas­tav­ljen od HKD‑a na Sušaku i Pilot medie, u krat­kom je roku osmis­li­la i sni­mi­la krat­ke video najave/razglednice koji­ma se kroz ske­če­ve ins­pi­ri­ra­ne poz­na­tim ples­nim (i pone­kim manje ples­nim) fil­mo­vi­ma naj­av­lju­ju pred­sta­ve, pred­stav­lja­ju loka­ci­je na koji­ma su tre­ba­le biti odr­ža­ne i usput gle­da­te­lje pro­vo­di kroz Rijeku i Opatiju.

Sve video naj­a­ve mogu­će je pogle­da­ti na YouTube kana­lu HKD‑a na Sušaku, a u opi­su sva­kog video nala­zi se infor­ma­ci­ja i link na naj­av­lje­nu predstavu.

Priredio B. V.