Produženi rokovi za prijavu na pozive EACEA‑e

07.04.2020.

Zbog pote­ško­ća koje pri­ja­vi­te­lji tre­nut­no ima­ju s obzi­rom na pan­de­mi­ju svjet­skih raz­mje­ra iza­zva­nu koro­na­vi­ru­som (viru­som COVID-19) Europska komi­si­ja i Izvršna agen­ci­ja za obra­zo­va­nje, audi­ovi­zu­al­nu dje­lat­nost i kul­tu­ru (EACEA) doni­je­le su odlu­ku o pro­du­že­nju roko­va za pri­ja­vu na teme­lju dva­ju nji­ho­vih poziva.

Riječ je o slje­de­ćim pozi­vi­ma s pro­du­že­nim roko­vi­ma prijave:

Promidžba EU dje­la putem inter­ne­ta (EACEA/23/2019)

novi rok: 5. svib­nja 2020. do 17 sati!

više infor­ma­ci­ja na povez­ni­ci.

Festivali i mre­že fes­ti­va­la (EACEA/26/2019)

novi rok: 21. svib­nja 2020. do 17 sati!

više infor­ma­ci­ja na povez­ni­ci.

Izvor