EPK Rijeka 2020: Kultura u doba korone – EPK program u uvjetima „novog nenormalnog“

12.05.2020.

Europska pri­jes­tol­ni­ca kul­tu­re nas­tav­lja s pro­ved­bom kul­tur­no-umjet­nič­kih pro­gra­ma u uvje­ti­ma koje pro­pi­su­ju mje­re zašti­te od koro­na viru­sa. Na kon­fe­ren­ci­ji za medi­je, naj­av­ljen je kul­tur­no-umjet­nič­ki pro­gram koji će se u Rijeci odr­ža­va­ti tije­kom svib­nja i lip­nja, još uvi­jek obo­jen mje­ra­ma sma­nje­nja soci­jal­nih kon­ta­ka­ta i zabra­ne jav­nih okupljanja.

Predstavnici grad­skih kul­tur­nih usta­no­va i tvrt­ke Rijeka 2020, uz pro­čel­ni­ka za kul­tu­ru Grada Rijeke Ivana Šarara i gra­do­na­čel­ni­ka Obersnela, oku­pi­li su novi­na­re na kro­vu budu­će Dječje kuće u Rijeci, jed­ne od zgra­da čija izgrad­nja je pri dovr­šet­ku – u biv­šem tvor­nič­kom kom­plek­su, budu­ćem riječ­kom kvar­tu kul­tu­re „Rikard Benčić“.

„I EPK i kul­tur­ni pro­gra­mi svih usta­no­va idu dalje u uvje­ti­ma „novog nenor­mal­nog““, naveo je pro­čel­nik riječ­kog grad­skog Odjela za kul­tu­ru Ivan Šarar i dodao da je proš­lih tje­da­na, u cje­lo­kup­nom inte­re­su jav­nos­ti oko EPK pro­jek­ta zabo­rav­lje­no da je više od pola EPK pro­gra­ma u pro­duk­ci­ji grad­skih kul­tur­nih ustanova.

„Danas naj­av­lju­je­mo pro­gra­me za svi­banj i dio lip­nja, ali se već duže vri­je­me svi zajed­no bavi­mo novim EPK pro­gra­mom i redov­nim pro­gra­mi­ma usta­no­va, sto­ga je ovaj pro­gram u čiju reali­za­ci­ju kre­će­mo, zajed­nič­ki pro­jekt svih nas, zajed­nič­ki kul­tur­ni pro­gram za 2020. godi­nu. Time ne fin­gi­ra­mo da je sve što rade usta­no­ve puno­krv­ni EPK pro­jekt kak­vog smo htje­li reali­zi­ra­ti, nego smo pro­tek­lih tje­da­na u nizu inten­ziv­nih sas­ta­na­ka odlu­či­li da je do kra­ja godi­ne naj­važ­ni­je reali­zi­ra­ti što kva­li­tet­ni­ji kul­tur­ni pro­gram za naše sugra­đa­ne“, nagla­sio je Šarar.

Gradonačelnik Rijeke, prvog hrvat­skog gra­da koji nosi titu­lu Europske pri­jes­tol­ni­ce kul­tu­re, Vojko Obersnel tako­đer je istak­nuo da Rijeka nas­tav­lja s pro­ved­bom pro­jek­ta Europske pri­jes­tol­ni­ce kul­tu­re, u sma­nje­nom obi­mu i kroz aktiv­nos­ti koje su mogu­će s obzi­rom na mje­re zašti­te od koro­na viru­sa, te dodao:

„EPK pro­jekt čine mno­gi akte­ri u kul­tu­ri ovo­ga gra­da, mno­gi umjet­ni­ci i orga­ni­za­to­ri, uklju­či­vo i sve lju­de koji su danas ovdje okup­lje­ni. Čine ga i zgra­de koje ovdje nas­ta­ju i koje će, uz još mno­go toga, pred­stav­lja­ti nas­lje­đe ovog projekta.“

Osim naj­a­ve pro­gra­ma koji će se u Rijeci odr­ža­va­ti tije­kom svib­nja i lip­nja, kako je reče­no, inten­ziv­no se radi na osmiš­lja­va­nju zajed­nič­kog kul­tur­nog pro­gra­ma za ovo lje­to kao i na osmiš­lja­va­nju dodat­nih pro­gram­skih aktiv­nos­ti koje će ove jese­ni uve­li­ča­ti otvo­re­nje Palače šeće­ra kao novog pros­to­ra Muzeja Grada Rijeke i Dječje kuće u kom­plek­su Benčić. Bitnu ide­ju u pla­ni­ra­nju novih EPK pro­gram­skih aktiv­nos­ti čini zadr­ža­va­nje lokal­nih i naci­onal­nih akte­ra neza­vis­ne kul­tur­ne sce­ne s obzi­rom da im je u ovom tre­nut­ku potreb­na podr­ška i to bez obzi­ra na mogu­će for­ma­te i aktiv­nos­ti koje je mogu­će pro­izves­ti s obzi­rom na koro­na virus.

„Namjera nam je da veći dio pro­gra­ma neza­vis­nih udru­ga i umjet­ni­ka u dogo­vo­ru sa samim reali­za­to­ri­ma orga­ni­zi­ra­mo ovo lje­to jer su ljet­ne okol­nos­ti, bar kako sada stva­ri sto­je, opti­mal­no s obzi­rom na epi­de­mi­ju“, istak­nuo je Šarar.

On je pojas­nio i činje­ni­cu gole­mih pote­ško­ća pri­la­god­be na nove okol­nos­ti s koji­ma su suoče­ne kul­tur­ne usta­no­ve čak i bez pro­gra­ma unu­tar EPK projekta.

Baleti bez dodi­ra, kon­cer­ti na gra­di­li­šti­ma, kaza­li­šte u doba distance

Hrvatsko narod­no kaza­li­šte Ivana pl. Zajca već je tije­kom trav­nja pro­vo­di­lo Zajc uz vas pro­gram s on-line pro­duk­ci­jom nas­tu­pa kaza­liš­nih umjet­ni­ka. U nas­ta­vak ovog pro­gra­ma uklju­če­ni su svi umjet­nič­ki ansam­bli HNK, a umjet­ni­ce i umjet­ni­ci tije­kom svib­nja publi­ci dono­se krat­ke video for­me i tema­ti­zi­ra­nje „nove nor­mal­nos­ti“, pri­je sve­ga soci­jal­nog dis­tan­ci­ra­nja koje je raz­dvo­ji­lo publi­ku i kaza­li­šte, ali i izvo­đa­če međusobno.

Umjesto „Arija u pod­ne“ iz prvog cik­lu­sa Zajc uz vas, oper­ne će solis­ti­ce i solis­ti HNK sada izvo­di­ti poz­na­te ari­je i duete iz ope­ra s riječ­kog reper­to­ara ove i pro­tek­lih neko­li­ko sezo­na, ali tako da sva­ki duet na dru­ga­či­ji način pos­tav­lja pro­blem “soci­jal­no dis­tan­ci­ra­ne” oper­ne izvedbe.

Riječki će oper­ni zbor a capel­la izvo­di­ti dje­la Ivana Matetića Ronjgova te poz­na­te zbor­ske dioni­ce tali­jan­skog oper­nog reper­to­ara, a čla­no­vi Riječkog sim­fo­nij­skog orkes­tra odr­žat će i sni­mi­ti pet komor­nih kon­ce­ra­ta i to na gra­di­li­šti­ma infras­truk­tur­nih obje­ka­ta Rijeke 2020 – Europske pri­jes­tol­ni­ce kul­tu­re. Baletni ansambl dono­si balet s karak­te­rom – neko­li­ko mikro kore­ogra­fi­ja: Contact for­bid­den, box, BoNet, Baletni glo­sar u zra­ku i Čipka 2 koji­ma će otkri­va­ti nove nači­ne komu­ni­ci­ra­nja jezi­kom ple­sa u vre­me­nu kada je on bit­no limitiran.

Ansambl Hrvatske dra­me pred­sta­vit će i naj­a­vi­ti neko­li­ko kaza­liš­nih pred­sta­va koje su, usli­jed koro­na kri­ze, odgo­đe­ne još neko vri­je­me; „Vježbanje živo­ta-dru­gi put“, „Edip“, i „Gospođa minis­tar­ka“, a pri­sje­tit će se i pred­sta­ve koja je Rijeku suoči­la sa sobom „Leica for­mat“ i mju­zik­la „Evita“. Svaka će pred­sta­va i nje­na naj­a­va u vir­tu­al­nom pros­to­ru oži­vje­ti na spe­ci­fi­čan i novi način, u surad­nji s reda­te­lji­ca­ma i reda­te­lji­ma pred­sta­va, na raz­li­či­tim loka­ci­ja­ma u kaza­li­štu ali i izvan kaza­liš­ne zgra­de, diljem Rijeke.

HNK pro­gram obu­hva­ća i raz­go­vo­re s vodi­te­lji­ma i peda­go­zi­ma Petog ansam­bla, riječ­kog umjet­nič­kog ansam­bla koji okup­lja­nja mla­de, dru­ga­či­je spo­sob­ne oso­be, a koji­ma je ovo kriz­no vri­je­me zasi­gur­no poseb­no iza­zov­no. Također i Talijanska dra­ma pri­pre­ma cik­lus „para­lel­nih“ raz­go­vo­ra s glu­mi­ca­ma i glum­ci­ma svo­ga ansam­bla o nji­ho­vim pogle­di­ma na aktu­al­nu epi­de­mij­sku i druš­tve­nu situ­aci­ju u kojoj su se, kao umjet­ni­ci i poje­din­ci, naš­li, ali i nji­ho­vim pogle­di­ma na buduć­nost, koli­ko god ona još neiz­vjes­na bila.

Autokino Art kina dono­si veli­ka­ne kine­ma­to­gra­fi­je i legen­dar­ne film­ske klasike

Ponovno se diže i film­sko plat­no na riječ­kom par­ki­ra­li­štu Beretich gdje se tije­kom svib­nja odr­ža­va novo izda­nje Autokina, u orga­ni­za­ci­ji Art-kina i udru­ge Filmaktiv, pod okri­ljem Rijeke 2020 – Europske pri­jes­tol­ni­ce kul­tu­re. Program će uz oba­vez­nu pret­hod­nu rezer­va­ci­ju biti slo­bo­dan za sve posje­ti­te­lje koji iz sigur­nos­ti svog auto­mo­bi­la mogu ponov­no uži­va­ti u čari­ma veli­kog film­skog platna.

Svibanjsko Autokino u zna­ku je film­skih kla­si­ka, a pro­gram na Beretichu u subo­tu, 9. svib­nja u 21 sat otva­ra humo­ris­tič­na dra­ma „Dangube“ (I Vitelloni, 1953), veli­ka­na tali­jan­ske kine­ma­to­gra­fi­je Federica Fellinija čiju sto­go­diš­nji­cu rođe­nja Art-kino obi­lje­ža­va cje­lo­go­diš­njim film­skim programom.

Naredne dvi­je subo­te u svib­nju, 16. i 23. svib­nja publi­ka će iz  svo­jih lime­nih lju­bi­ma­ca moći će pogle­da­ti i remek-dje­lo fran­cu­skog novog vala Jean-Luca Godarda „Do pos­ljed­njeg daha“ (À bout de souf­fle) i legen­dar­ni ves­tern Sama Peckinpaha „Divlja hor­da“ (The Wild Bunch, 1969.).

Kao i pri­jaš­njih godi­na film­ski zvuk pri­mat će se putem radio-pri­jem­ni­ka u auto­mo­bi­lu, odnos­no putem dodi­je­lje­ne radio-frek­ven­ci­je. Iako je zahva­lju­ju­ći povolj­noj epi­de­mi­olo­škoj situ­aci­ji za pro­ved­bu pro­gra­ma Autokina osi­gu­ra­na dozvo­la nad­lež­nog Stožera civil­ne zašti­te, pro­jek­ci­ja­ma mogu pri­sus­tvo­va­ti isklju­či­vo posje­ti­te­lji u vozi­li­ma (naj­vi­še dvi­je oso­be u vozi­lu, osim ako nije riječ o obi­te­lji s dje­com), a osta­nak u vozi­lu obve­zan je tije­kom odr­ža­va­nja pro­gra­ma, uz dozvo­lu otva­ra­nja pro­zo­ra s lije­ve pred­nje stra­ne (na stra­ni vozača).

Art-kino je u svib­nju pokre­nu­lo i Kućnu ško­lu fil­ma – bes­plat­nu petod­nev­nu on-line radi­oni­cu film­ske pisme­nos­ti koja je tra­ja­la do 8. svib­nja, pod men­tor­stvom film­skog kri­ti­ča­ra Dejana Durića s Filozofskog fakul­te­ta u Rijeci. Zbog veli­kog inte­re­sa jav­nos­ti i više od sto pris­ti­glih pri­ja­va zain­te­re­si­ra­nih polaz­ni­ka već otvo­ren dodat­ni ter­min odr­ža­va­nja, a u pla­nu je pokre­ta­nje još neko­li­ko izda­nja radi­oni­ce tije­kom svib­nja i lip­nja. Art-kino kre­će i s pos­tup­nim otva­ra­njem svo­jih vra­ta, a prva je na redu Specijalna knjiž­ni­ca Art-kino koja je otvo­re­na u pone­dje­ljak, 27. trav­nja 2020. godi­ne, uz ogra­ni­čen sus­tav rada – rad­nim dani­ma od 10 do 14 sati. U pros­to­ru Knjižnice Art-kina isto­dob­no može bora­vi­ti naj­vi­še pet koris­ni­ka, uklju­ču­ju­ći i osob­lje Art-kina, a osi­gu­ra­ni su i nuž­ni dezin­fek­cij­ski pun­k­to­vi. Korisnici mogu putem on-line kata­lo­ga pre­tra­ži­ti gra­đu knjiž­ni­ce, mailom zatra­ži­ti želje­ne nas­lo­ve, a gra­đa će ih pri­prem­lje­na i spa­ki­ra­na čeka­ti u knjiž­ni­ci za preuzimanje.

U HKD‑u „Neizvjesna izlož­ba“ komen­ti­ra tre­nut­nu situ­aci­ju i novu stvar­nost u kojoj živi­mo, u MMSU‑u istom se temom bavi izlož­ba „COVID19“

Kroz izlož­be­ne pro­gra­me Galerije Kortil pro­gram u svib­nju i lip­nju pro­vo­di i Hrvatski kul­tur­ni dom na Sušaku. Izložba Vertigo Martine Ištvan i Leopolda Rupnika, pre­ki­nu­ta u ožuj­ku, pono­vo je otvo­re­na i mogla se pogle­da­ti do 8. svib­nja, a na inter­net­skoj stra­ni­ci HKD‑a dos­tup­no je i onli­ne vodstvo.

Za slje­de­ću izlož­bu, koja se otva­ra kra­jem svib­nja, Galerija Kortil upu­ti­la je poziv umjet­ni­ci­ma Rijeke i Primorsko-goran­ske župa­ni­je da pri­ja­ve svo­je rado­ve koji su obi­lje­že­ni ovim tre­nut­kom u kojem živi­mo, alu­di­ra­ju na nje­ga ili ga anti­ci­pi­ra­ju u nekom dosad neiš­či­ta­nom obli­ku. Ova izlož­ba, rad­nog nazi­va „Neizvjesna izlož­ba“, neće ana­li­zi­ra­ti likov­ne for­ma­te i for­me, nego će obje­di­nja­va­ti osob­no iskus­tvo (n)ovog tre­nut­ka i dati komen­tar, reak­ci­ju ili čak odgo­vor na tre­nut­nu situ­aci­ju i novu stvar­nost u kojoj živi­mo. Pozvani umjet­ni­ci u izlož­bi mogu sudje­lo­va­ti svo­jim rado­vi­ma nas­ta­li­ma u pro­tek­la dva mje­se­ca ili rani­jim rado­vi­ma koji se sadr­žaj­no mogu pove­za­ti s aktu­al­nom situ­aci­jom. Neizvjesna izlož­ba, ovis­no o koli­či­ni i izbo­ru mate­ri­ja­la, osta­je otvo­re­na do lje­ta, mogu­će podi­je­lje­na i u neko­li­ko zaseb­nih izložbi.

Sličnom se temom bave i umjet­ni­ci pozva­ni na sudje­lo­va­nje u izlož­bi „Covid19“ MMSU‑a koja se otva­ra 20. svib­nja i tra­je do 31. srp­nja. MMSU ina­če svo­ja vra­ta otva­ra 12. svib­nja, nas­tav­kom izlož­be Davida Maljkovića “S Kolekcijom”.

Preporuke knji­ga, nove stva­ra­lač­ke teh­no­lo­gi­je, Zoom susre­ti čita­telj­skih klubova

Gradska knjiž­ni­ca Rijeka tako­đer je otvo­ri­la svo­ja vra­ta 27. trav­nja pre­ma pri­la­go­đe­nom rad­nom vre­me­nu i uz pro­pi­sa­ne mje­re zašti­te. Na dva on-line por­ta­la, Magazin GKR i Brickzine, riječ­ka grad­ska knjiž­ni­ca nas­tav­lja s obja­va­ma, a fokus je u ovom peri­odu usmje­ren na seri­ja­le: GKR bira…e‑knjige u kojem knjiž­ni­ča­ri Gradske knjiž­ni­ce Rijeka kroz medij videa kre­ira­ju jed­no­mi­nut­ne osvr­te i nago­vo­re na poje­di­ne nas­lo­ve iz e‑knjižnice ZaKi Book; Ekipa bira…e‑knjige kao seri­jal mla­đih čla­no­va Gradske knjiž­ni­ce Rijeka u kojem se objav­lju­ju osvr­ti na e‑knjige za dje­cu i mlade.

Osim toga, u svib­nju Gradska knjiž­ni­ca dono­si i seri­jal AC labo­va­nje na temu novih stva­ra­lač­kih teh­no­lo­gi­ja u for­mi Zoom raz­go­vo­ra s ugled­nim struč­nja­ci­ma iz sfe­re izra­de video i pisa­nih edu­ka­cij­skih mate­ri­ja­la o tema­ma poput 3D prin­ta­nja, VR‑a i sl., a ovaj se sadr­žaj tako­đer objav­lju­je on-line. Nastavljaju se i redo­vi­ti susre­ti čita­telj­skih klu­bo­va Gradske knjiž­ni­ce (Moljci, Zoomeri, One, Nedopričljivi) putem plat­for­me Zoom, a u sklo­pu pro­jek­ta “Nova pra­vi­la igre” na temu novog novi­nar­stva posve­će­nog odr­ži­vom razvo­ju, pokre­nut je pro­ces obli­ko­va­nja web stranice.

Za dje­cu – pri­če i baj­ke, Brickzine i lut­kar­ske pred­sta­ve na neo­bič­nim mjes­ti­ma na otvorenom

S obja­vom sadr­ža­ja nas­tav­lja i brickzine.hr – onli­ne maga­zin Dječje kuće koji dono­si  pri­če, pre­po­ru­ke, osvr­te, vijes­ti o tema­ma rele­vant­ni­ma za novo odras­ta­nje, rodi­te­lje i dje­cu i to iz sfe­re kul­tu­re, umjet­nos­ti, novih teh­no­lo­gi­ja i ekologije.

Uz to for­mi­ra se i on-line mjes­to Dječje kuće – pro­fi­li na druš­tve­nim mre­ža­ma i web stranica.

S pro­gra­mom za dje­cu nas­tav­lja­ju glu­mi­ce i glum­ci Hrvatskog narod­nog kaza­li­šta Ivana pl. Zajca. Hrvatska dra­ma i u proš­lom je cik­lu­su Zajc uz vas radi­la iznim­no uspje­šan pro­gram „Zajčić za laku noć“, posve­ćen naj­mla­đoj publi­ci i Riječkom kaza­li­štu mla­dih „Kamov“. Ovoga su puta, u surad­nji glaz­be­ni­ci­ma Riječkog sim­fo­nij­skog orkes­tra, oda­bra­li četi­ri ponaj­bo­lje i naj­poz­na­ti­je pri­če „hrvat­skog Andersena“, Ivane Brlić Mažuranić. Bajke za naj­mla­đe izvo­dit će i glum­ci Talijanske drame.

Gradsko kaza­li­šte luta­ka Rijeka nas­tav­lja svoj vir­tu­al­ni pro­gram U lut­kar­sko s kauča, zapo­čet još kra­jem ožuj­ka u kojem sva­kog pet­ka u pod­ne dono­si novi nas­lov s teku­ćeg, ali i arhiv­skog reper­to­ara. Ove su pred­sta­ve odmah po obja­vi pro­gra­ma ušle u vir­tu­al­ne uči­oni­ce osnov­nih ško­la diljem Hrvatske, a svi­banj dono­si tra­že­ne i lek­tir­ne nas­lo­ve poput „Plesne halji­ne žutog mas­lač­ka“, „Snjeguljice“, „Doktora Dolittla“ i „Ružnog pače­ta“. Link na pred­sta­ve objav­lju­je se pet­kom toč­no u pod­ne na web stra­ni­ci Kazališta te na druš­tve­nim mrežama.

Drugi dio pro­gra­ma U lut­kar­sko s kauča sas­tav­ljen je od video ura­da­ka dram­skih i likov­nih umjet­ni­ka Gradskog kaza­li­šta luta­ka Rijeka. U for­mi Lutkarskih kuć­nih čaro­li­ja zapo­če­tih u trav­nju, lut­ka­ri nas­tav­lja­ju s obja­vom novih ori­gi­nal­nih fil­mo­va u vlas­ti­toj kuć­noj pro­duk­ci­ji kroz svi­banj. Novost koju će lut­kar­ski svi­banj Rijeci doni­je­ti je pro­gram popu­šta­nja Kauča i odla­ska do pro­zo­ra u obli­ku pro­gra­ma U lut­kar­sko s pro­zo­ra. Publiku oče­ku­ju na neo­če­ki­va­nim mjes­ti­ma lut­kar­ske inter­ven­ci­je u sva­kod­ne­vi­ci te kvar­tov­ske izved­be na otvo­re­nom koje će dje­ca i odras­li moći pra­ti­ti iz dale­ka tj. s pro­zo­ra, poštu­ju­ći koro­na-mje­re, dak­le s pro­pi­sa­ne dis­tan­ce, ali i sudje­lu­ju­ći u izvedbama.

Intervencije u pros­to­ru – skul­p­tu­ra u Lovranskoj Dragi, Baltazargradsko kupa­li­šte na Pećinama, Baltazarov Uragan

Početkom trav­nja zavr­še­na je jed­na od skul­p­tu­ra pro­gram­skog prav­ca Lungomare Art – rad umjet­ni­ka Davora  Sanvincentija “Puli Mȁlina“ na teme­lji­ma neka­daš­njeg mli­na uz sta­zu Medveja – Lovranska Draga – Vojak. Značaj ovog rada, u osno­vi kame­nog pavi­ljo­na, koji se može posje­ti­ti i pogle­da­ti u šet­nja­ma pla­ni­nar­skom sta­zom u Lovranskoj Dragi, sadr­žan u pro­miš­lja­nji­ma te raz­mje­ni druš­tve­nih i eko­lo­ških tema koje su od zna­ča­ja za sta­nov­ni­ke ovog podru­čja. Zbog spe­ci­fič­no­ga polo­ža­ja pro­zo­ra, u pros­to­ru kame­ne skul­p­tu­re doga­đa­ju se inte­re­sant­ni efek­ti sun­če­vih zra­ka i vode.

U pla­nu je reali­za­ci­ja još dva pro­jek­ta koji su u pot­pu­nos­ti pri­la­go­đe­ni tre­nut­nim epi­de­mi­olo­škim uvje­ti­ma. Tako će tije­kom lje­ta na pećin­skoj pla­ži Grčavo nas­ta­ti Balthazargradsko kupa­li­šte na kojem radi Akademija pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti Sveučilišta u Rijeci, odnos­no stu­den­ti­ce pod men­tor­stvom pro­fe­so­ra i umjet­ni­ka Igora Eškinje. Umjetnički pro­ces nadah­nut je temom Balthazara, dosjet­lji­vog ani­mi­ra­nog pro­fe­so­ra koji rje­ša­va pro­ble­me ”malog” čovje­ka, a izra­đu­je se čelič­na skul­p­tu­ra koja svo­jim otvo­ri­ma mije­nja čovje­kov doživ­ljaj oko­li­ne, dok nat­pi­si na beton­skom pla­tou – vid­lji­vi samo u kon­tak­tu s vodom – poti­ču na igru i veli­ke i male.

Na luko­bra­nu Molo lon­go, s istom temom pro­fe­so­ra Balthazara, ure­đu­je se Balthazarov Uragan u autor­stvu stu­di­ja Benussi&TheFish te uz finan­cij­sku podr­šku Poslovnog klu­ba PartneRI. Niz pri­vre­me­nih umjet­nič­kih inter­ven­ci­ja pre­tvo­rit će brod Uragan i pros­tor oko nje­ga u novi pros­tor za igru, dru­že­nje i odmor, ali i među­ge­ne­ra­cij­ske susre­te na riječ­koj luč­koj šet­ni­ci, s pogle­dom na Balthazargrad.

Natječaj za krat­ku pri­ču kao uvod u FEKP i knji­žev­ni Hay festival

Tijekom svib­nja Rijeka 2020 objav­lju­je novi Natječaj za krat­ku pri­ču za mla­de auto­ri­ce i auto­re – FEKP19, koji je, s iznim­nim uspje­hom (u vidu bro­ja pri­ja­vi­te­lja i pos­la­nih pri­ča), lan­si­ran proš­le godi­ne. Ovaj natje­čaj je uvod u ovo­go­diš­nji Festival europ­ske krat­ke pri­če koji će ugos­ti­ti i naj­poz­na­ti­ji europ­ski knji­žev­ni fes­ti­val – Hay fes­ti­val, s temom “Visions for the Future”. Vizije buduć­nos­ti ujed­no su i tema natje­ča­ja za mla­de auto­ri­ce i auto­re, koji će se zasi­gur­no u svo­jim “vizi­ja­ma” osvr­nu­ti i na novo nor­mal­no, odnos­no pan­de­mi­ju koja je pro­mi­je­ni­la mno­ge živote.

Na web stra­ni­ca­ma EPK pro­jek­ta od slje­de­ćeg tjed­na bit će mogu­će pogle­da­ti i video fil­mo­ve koje su sni­ma­li Maša Drndić i Igor Paulić, uz glez­be­nu pod­lo­gu Ane Antonove, pra­te­ći riječ­ke umjet­ni­ke i umjet­ni­ce koji su se vozi­li kop­ne­nim, željez­nič­kim i mor­skim putem pri­ča­ju­ći sa svo­jim voza­či­ma iz Čistoće, Jadrolinije, HŽ‑a, Autotroleja i kola hit­ne pomo­ći, o tema­ma koje im život znače.

EU pro­jek­ti u sas­ta­vu EPK programa

Krajem trav­nja tre­bao je otpo­če­ti još jedan u nizu fes­ti­va­la susjed­sta­va “Festival zime” u susjed­stvu Mrkopalj. U sklo­pu pro­gra­ma nizo­zem­ski kolek­tiv Hoge Fronten pri­pre­mio je seri­ju per­for­man­sa u surad­nji sa mje­šta­ni­ma Mrkoplja i hrvat­skom umjet­ni­com Tajči Čekada. Zbog COVID-19 pan­de­mi­je izved­be se ne mogu odr­ža­ti i cje­lo­kup­ni pro­gram je kao i broj­ni dru­gi pro­gra­mi susjed­sta­va odgođen.

No, Hoge Fronten kolek­tiv odlu­čio je iz tog raz­lo­ga izves­ti vir­tu­al­nu izved­bu u živo u reži­ji Lieke Benders na Zoom plat­for­mi koja će isto­vre­me­no biti dos­tup­na hrvat­skoj i nizo­zem­skoj publi­ci. Izvedbom će se gle­da­te­lji­ma poku­ša­ti doča­ra­ti iskus­tvo kaza­liš­nih stva­ra­la­ca koje su stek­li bora­ve­ći u Mrkoplju, nakon čega sli­je­di vir­tu­al­na, kaza­liš­na tur­ne­ja po selu te ponov­no okup­lja­nje u vir­tu­al­nom pros­to­ru, gdje će se dije­li­ti iskus­tva i pozva­ti sudi­oni­ke na raz­go­vor. Izvedba se doga­đa 5. lip­nja, a vir­tu­al­no sje­di­šte može se rezer­vi­ra­ti sla­njem e‑poruke na adre­su: publiciteit@hogefronten.nl. Ovaj se pro­gram odvi­ja u kopro­duk­ci­ji Cultura Nova NL, i u sklo­pu europ­skog pro­jek­ta Centriphery.

U sklo­pu pro­jek­ta Diversity Mixer, koji se od 2018. bavi radom u kul­tu­ri i poti­ca­njem raz­li­či­tos­ti, u tije­ku je izra­da „Diversity pre­po­ru­ka“, odnos­no novih kri­te­ri­ja jav­nog finan­ci­ra­nja kul­tu­re i kre­ativ­nih indus­tri­ja, pisa­nih u vri­je­me kri­ze, što je dodat­no zaoš­tri­lo pret­hod­no ste­če­ne uvi­de – o neo­p­hod­nos­ti kul­tu­re i potre­bi dru­ga­či­jeg vred­no­va­nja nje­nih rad­ni­ka i „pro­izvo­da“. U lis­to­pa­du 2020. Grad Rijeka, usta­no­ve i orga­ni­za­ci­je u kul­tu­ri Rijeke i PGŽ‑a pot­pi­sat će u sklo­pu ovog pro­jek­ta i Povelju o raznolikosti.

Izvor