Objavljen trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Umjetnost i kultura online“

20.05.2020.

Ministarstvo kul­tu­re obja­vi­lo je otvo­re­ni traj­ni poziv na dos­ta­vu pro­jek­t­nih pri­jed­lo­ga pod nazi­vom „Umjetnost i kul­tu­ra onli­ne“.

Poziv se pro­vo­di u okvi­ru Operativnog pro­gra­ma Učinkoviti ljud­ski poten­ci­ja­li 2014. – 2020., a usmje­ren je na pove­ća­nje soci­jal­ne uklju­če­nos­ti oso­ba mla­đih od 25 i sta­ri­jih od 54 godi­ne sudje­lo­va­njem u kul­tur­nim i umjet­nič­kim aktiv­nos­ti­ma putem inter­ne­ta. Pozivom će se finan­ci­ra­ti aktiv­nos­ti pri­pre­me i pro­ved­be onli­ne par­ti­ci­pa­tiv­nih umjet­nič­kih i kul­tur­nih aktiv­nos­ti usmje­re­nih na soci­jal­no uklju­či­va­nje pri­pad­ni­ka cilja­nih sku­pi­na. Prihvatljivi pri­ja­vi­te­lji su orga­ni­za­ci­je civil­nog druš­tva (umjet­nič­ke orga­ni­za­ci­je, udru­ge koje dje­lu­ju u podru­čju kul­tu­re i umjetnosti).

Ukupni iznos bes­po­vrat­nih sred­sta­va izno­si 25.000.000 kuna. Udio finan­ci­ra­nja po poje­di­nom pro­jek­tu izno­si 100 % pri­hvat­lji­vih tro­ško­va, od čega je 85 % osi­gu­ra­no iz sred­sta­va Europskog soci­jal­nog fon­da, dok će oba­vez­ni udio naci­onal­nog sufi­nan­ci­ra­nja od 15 % osi­gu­ra­ti Ministarstvo kul­tu­re iz Državnog pro­ra­ču­na Republike Hrvatske.

Rok za pod­no­še­nje pro­jek­t­nih pri­jed­lo­ga je 31. pro­sin­ca 2020. godi­ne, odnos­no do iscrp­lje­nja finan­cij­ske omotnice.

Izvor