Povodom ispraćaja „Novina”

06.05.2020.

Prije neko­li­ko dana (toč­ni­je 04. svib­nja) na Hrvatskoj tele­vi­zi­ji pri­ka­za­na je pos­ljed­nja epi­zo­da 3. sezo­ne seri­je „Novine”, koja je pokre­nu­la lavi­nu pohva­la kod kri­ti­ča­ra doma­ćih mains­tre­am medija.

Činjenica jest da je seri­ja ima­la zapa­že­nog uspje­ha izvan hrvat­skih gra­ni­ca, da je ambi­ci­oz­no zamiš­lje­na po obras­cu moza­ič­ke nara­ci­je u sti­lu kul­t­ne seri­je „Žica” i da je vizu­al­no dobro naprav­lje­na (neki naro­či­to isti­ču dojm­lji­vo ukla­pa­nje pre­poz­nat­lji­vih riječ­kih vizu­ra u nara­tiv­no tki­vo seri­je). No s dru­ge stra­ne, „Novine” tako­đer nisu liše­ne Matanićevih uobi­ča­je­nih reda­telj­skih bolj­ki. Matanić čes­to nas­to­ji biti veći reda­telj­ski “fra­jer” nego što odre­đe­na nara­tiv­na situ­aci­ja dozvo­lja­va, tako da mu liko­vi čes­to dopli­va­ju do gra­ni­ce gro­te­ske, a to nije dobro.

Ako se želi pos­ti­ći uvjer­lji­va razi­na druš­tve­ne kri­tič­nos­ti, onda je bolje da su liko­vi plas­tič­ni­ji (naro­či­to oni od veli­kog druš­tve­nog utje­ca­ja poput poli­ti­ča­ra, taj­ku­na, bisku­pa itd.), da osim loših i ima­ju i pone­ku dobru oso­bi­nu, nego da su kli­še­ji­zi­ra­ne per­so­ni­fi­ka­ci­je zla. To, narav­no, ne ide na teret samo reda­te­lju Mataniću, nego i sce­na­ris­tu Ivici Đikiću, ina­če cije­nje­nom novi­na­ru, ured­ni­ku i knji­žev­ni­ku, koji čak i život u nje­mu poz­na­tom redak­cij­skom okruž­ju čes­to pri­ka­zu­je nere­al­nim u kon­tek­s­tu današ­njeg vremena.

Čini se da su pohva­le „Novinama” više rezul­tat ono­ga što bismo htje­li dobi­ti od doma­će tele­vi­zij­ske pro­duk­ci­je, nego ono­ga što smo dois­ta dobi­li. Iako su „Novine” sva­ka­ko dobro­doš­le, valja se ponov­no pod­sje­ti­ti da u povi­jes­ti hrvat­ske tele­vi­zij­ske pro­duk­ci­je ima­mo neke bri­ljant­ne seri­je (Gruntovčani, Kuda idu div­lje svi­nje, Naše malo mis­to) koje, dodu­še, nikad nisu pri­ka­zi­va­ne na Netflixu, ali je nji­hov umjet­nič­ki sta­tus i dalje neupi­tan. Kada recent­ni auto­ri dos­tig­nu ili nad­ma­še nji­ho­ve razi­ne moći ćemo tvr­di­ti da ima­mo dois­ta dobru seriju.

 

Elvis Lenić