Irena Kregar Šegota nova direktorica Rijeke 2020

10.06.2020.

U tvrt­ki Rijeka 2020 doš­lo je do reor­ga­ni­za­ci­je funk­ci­ja i rad­nih mjes­ta na pozi­ci­ja­ma vode­ćih lju­di. Temeljem vlas­ti­tog zah­tje­va, Emina Višnić raz­ri­je­še­na je funk­ci­je direk­to­ri­ce tvrt­ke, a na tu funk­ci­ju ime­no­va­na je Irena Kregar Šegota.

Emina Višnić zatra­ži­la je raz­rje­še­nje na funk­ci­ji direk­to­ri­ce tvrt­ke Rijeka 2020 nakon dovr­šet­ka zah­tjev­nog pro­ce­sa rede­fi­ni­ra­nja pro­gra­ma i pro­ra­ču­na, sma­tra­ju­ći da se u novim okol­nos­ti­ma u koji­ma se EPK pro­jekt nala­zi, tre­ba osob­no još inten­ziv­ni­je posve­ti­ti pos­lo­vi­ma ope­ra­tiv­nog uprav­lja­nja pro­gra­mi­ma. Izražavajući ponos na sve što je do sad odra­đe­no zajed­nič­kim napo­ri­ma svi­ju uklju­če­nih, Višnić je poseb­no istak­la pro­jekt Otvorenja koji je i osob­no vodi­la te dodala:

- Iako smo ima­li tu nesre­ću da je ovu godi­nu obi­lje­ži­la svjet­ska pan­de­mi­ja, ipak čvr­sto vje­ru­jem da je pro­jekt EPK već uspio te da tre­ba­mo isko­ris­ti­ti vri­je­me pred sobom da reali­zi­ra­mo što je mogu­će više pro­gra­ma i na pri­mje­ren način zaokru­ži­mo pri­ču o gra­du koji je pos­tao i ostao Europska pri­jes­tol­ni­ca kulture.

Višnić osta­je zapos­le­na u tvrt­ki i pre­uzi­ma pos­lo­ve uprav­lja­nja pro­gra­mi­ma koji idu u realizaciju.

„Skupština Društva direk­to­ri­com Rijeke 2020 ime­no­va­la je Irenu Kregar Šegota zbog nje­zi­nih zna­nja, kom­pe­ten­ci­ja i iskus­tva u EPK pro­jek­tu koji­ma naj­bo­lje odgo­va­ra zah­tje­vi­ma ove funk­ci­je. Podsjećamo, Irena Kregar Šegota od samog počet­ka je ima­la ključ­nu ulo­gu u pro­ce­su kan­di­da­tu­re za titu­lu Europske pri­jes­tol­ni­ce kul­tu­re, kao i kas­ni­je u svim faza­ma pro­ved­be pro­jek­ta. Završila je stu­dij fran­cu­skog i engle­skog jezi­ka i knji­žev­nos­ti te se u ino­zem­s­tvu edu­ci­ra­la iz podru­čja kul­tur­nih poli­ti­ka i uprav­lja­nja u kul­tu­ri. Ima raz­no­li­ko i boga­to pro­fe­si­onal­no iskus­tvo iz među­na­rod­nih odno­sa i uprav­lja­nja pro­jek­ti­ma“, pojaš­nja­va­ju iz Rijeke 2020.

Kulturno-umjet­nič­ki pro­gram Europske pri­jes­tol­ni­ce kul­tu­re, pri­la­go­đen novo­nas­ta­lim okol­nos­ti­ma iza­zva­ni­ma koro­nom, imat će oko 150 kul­tur­no-umjet­nič­kih doga­đa­nja koja orga­ni­zi­ra­ju i pro­vo­de usta­no­ve kul­tu­re, part­ner­ske orga­ni­za­ci­je i tvrt­ka Rijeka 2020. Dio EPK pro­gra­ma koji se odr­ža­va­ju tije­kom lip­nja već je naj­av­ljen na kon­fe­ren­ci­ja­ma za medi­je i putem pri­op­će­nja, poput pro­gra­ma HNK Ivana pl Zajca, Gradskog kaza­li­šta luta­ka, 27 susjed­sta­va, Zelenog vala i sl.  a dio naj­a­va za pro­gra­me koji će se odr­ža­va­ti u nado­la­ze­ćem ljet­nom raz­dob­lju tek sli­je­di, poput izlož­bi i glaz­be­nih pro­gra­ma u Exportdrvu odnos­no osta­lih pro­gra­ma usta­no­va, udru­ga i Rijeke 2020.

Tvrtka Rijeka 2020 nas­tav­lja s koor­di­na­ci­jom pri­jav­lje­nih pro­gra­ma udru­ga koji su sas­tav­ni dio EPK te s orga­ni­za­ci­jom pro­gram­skih aktiv­nos­ti u sre­di­na­ma koje čine 27 susjed­sta­va, kao i sa dalj­njom reali­za­ci­jom traj­nih skul­p­tu­ra u prav­cu Lungomare Art te sudi­onič­kih pro­gra­ma Zelenog vala i Civilnih ini­ci­ja­ti­va. U reali­za­ci­ju u pro­mi­je­nje­nim okol­nos­ti­ma idu i pro­gra­mi poput Dječjeg fes­ti­va­la Tobogan, dije­la lut­kar­skih pred­sta­va, Balthazarovog Uragana, pred­sta­ve Djeca luke, izlož­be Balthazargrad, Festivala europ­ske krat­ke pri­če, Dana migra­na­ta, EU pro­jek­ta Diversity Mixer, izlož­be 90te ožilj­ci, ali i mno­gih dru­gih izvor­no naj­av­lje­nih programa.

Također, nas­tav­kom pro­gra­ma, i dio zapos­le­ni­ka vra­ća se u tvrt­ku Rijeka 2020 u skla­du s novom orga­ni­za­ci­jom i pla­nom rada. U pro­tek­lih tje­dan dana u tvrt­ku se vra­ti­lo dvo­je zapos­le­ni­ka koji­ma je rani­je otka­za­na surad­nja, a koji su bili anga­ži­ra­ni na pro­gra­mi­ma prav­ca 27 susjed­sta­va. U okvi­ru ovog prav­ca već je orga­ni­zi­ra­no pred­stav­lja­nje dije­la pro­gra­ma susjed­stva Rab, a ovaj se vikend odr­ža­va i pro­gram susjed­stva Delnice. Najave osta­lih pro­gra­ma 27 susjed­sta­va tek slijede.

U idu­ćim tjed­ni­ma na posao će biti pozvan još dio zapos­le­ni­ka tvrt­ke Rijeka 2020 s koji­ma je rani­je raski­nu­ta surad­nja. Radi se o dije­lu oso­ba koje su radi­le na pos­lo­vi­ma orga­ni­za­ci­je kul­tur­nih doga­đa­ja, pos­lo­vi­ma pro­duk­ci­je i komu­ni­ka­cij­skim poslovima.

Izvor