„Nevidljiva Savičenta“: radionica Slušajmo pokretom

09.06.2020.

U Mediteranskom ples­nom cen­tru, u sklo­pu dvo­go­diš­njeg pro­jek­ta „Nevidljiva Savičenta – pre­vo­đe­nje tra­di­ci­je u suvre­me­nu kul­tu­ru“, 13. i 14. lip­nja bit će odr­ža­na tre­ća po redu dvod­nev­na radi­oni­ca pokre­ta i ple­sa za dje­cu i mla­de te oso­be sred­nje i sta­ri­je život­ne dobi u svr­hu razvo­ja psi­ho-fizič­kih spo­sob­nos­ti te pobolj­ša­nja razu­mi­je­va­nja ple­sa kao umjet­nos­ti. Voditelji radi­oni­ca su peda­go­zi i ples­ni umjet­ni­ci u podru­čju suvre­me­nog plesa.

„Kroz radi­oni­cu Slušamo pokre­tom koris­te­ći pokret i ples istra­ži­vat ćemo kako slu­ša­ti sebe, dru­ge i kako uspos­ta­vi­ti odnos povje­re­nja. Slušati sebe uspi­je­va­mo kada smo pri­sut­ni u tre­nut­ku, kada su tije­lo i mis­li uskla­đe­ni. Zagrijavanjem i pokre­ta­njem tije­la kre­irat ćemo vlas­ti­ti ples, poigra­ti se našim mis­li­ma i istra­ži­ti kako su oni ispre­ple­te­ni. Nakon toga ćemo kroz raz­li­či­te vjež­be i igre osvi­jes­ti­ti kako never­bal­nim putem usmje­ri­ti pozor­nost na dru­ge, slu­ša­ti ih i zajed­no kre­ira­ti raz­go­vor, odnos­no ples. U ugod­noj atmo­sfe­ri stva­ra­mo povje­re­nje i odnos koji nadi­la­zi raz­li­ke među nama“, objaš­nja­va­ju organizatori.

Radionica će se reali­zi­ra­ti uz pošti­va­nje svih mje­ra i pre­po­ru­ka done­se­nih od stra­ne Stožera civil­ne zašti­te RH. Radionica je pri­la­go­đe­na svim polaz­ni­ci­ma i odgo­va­ra potre­ba­ma i inte­re­si­ma svih sudi­oni­ka, bez obzi­ra na pri­jaš­nje ples­no iskus­tvo i dob.

Voditeljica Ivana Pavlović, kao izvo­đa­či­ca i koauto­ri­ca sura­đu­je s broj­nim kore­ogra­fi­ma i auto­ri­ma kako doma­ćim tako i ino­zem­nim (Irma Omerzo, Natalija Manojlović, Ana Kreitmeyer, Zrinka Šimičić, Sonja Pregrad, Vilim Matula, Anton Lachky, Bo Madvig, Alice Chauchat) u pro­duk­ci­ja­ma Teatra &TD/Kulture pro­mje­ne SC‑a, BADco., O.N.E., Eks sce­ne, MARMOT‑a, Liberdance‑a, KunstTeatra i Multimedijalne koli­be. Kroz svo­je umjet­nič­ko dje­lo­va­nje razvi­ja­la je pose­ban inte­res za impro­vi­za­ci­ju i surad­nju s glaz­be­ni­ci­ma i skla­da­te­lji­ma kroz pro­jek­te i fes­ti­va­le (Muzički Biennale Zagreb i Festival Improspekcije- Međunarodni fes­ti­val impro­vi­za­ci­je). Zajedno s neko­li­ko mla­dih umjet­ni­ca osno­va­la je kolek­tiv Tras koji se okup­lja oko ide­je vlas­ti­tih pro­je­ka­ta kroz poziv na surad­nju reno­mi­ra­nim kore­ogra­fi­ma i reda­te­lji­ma. Završila je 200-sat­ni GaiaYoga TT pro­gram edu­ka­ci­je za joga uči­te­lja. Diplomirala je psi­ho­lo­gi­ju na Hrvatskim stu­di­ji­ma Sveučilišta u Zagrebu. S kole­gi­com Petrom Chelfi 2019. pokre­nu­la je Kompakt, orga­ni­za­ci­ju koja nudi edu­ka­tiv­ne pro­gra­me za osob­ni rast i razvoj spa­ja­ju­ći ples­ne i kaza­liš­ne s meto­da­ma iz psihologije.

Prijave se zapri­ma­ju do 10. lip­nja, a kon­tak­te za pri­ja­ve je: 098 1975 666 (Nina). Broj pri­ja­va je ogra­ni­čen, a radi­oni­ca je bes­plat­na za sve polaznike.

„Nevidljiva Savičenta — pre­vo­đe­nje tra­di­ci­je u suvre­me­nu kul­tu­ru“, sufi­nan­ci­ran sred­stvi­ma iz Europskog soci­jal­nog fon­da, pro­vo­di Općina Svetvinčenat u part­ner­stvu s udru­ga­ma civil­nog druš­tva: Šikuti Machine, Apoteka — Prostor za suvre­me­nu umjet­nost, Mediteranski ples­ni cen­tar (ZPA) i Povijesna udru­ga Kaštel. Ovaj siner­gij­ski pro­jekt lokal­ne samo­upra­ve i orga­ni­za­ci­ja civil­nog druš­tva cilja ostva­ri­ti druš­tve­nu pro­mje­nu razvo­jem novog mode­la sudi­onič­kog uprav­lja­nja u kul­tu­ri usmje­re­nog pre­ma odr­ži­vom kul­tur­nom razvo­ju Općine Svetvinčenat. Pozivajući se na kon­cept “pre­vo­đe­nje tra­di­ci­je u suvre­me­nu kul­tu­ru” part­ne­ri će osmis­li­ti i reali­zi­ra­ti umjet­nič­ke pro­gra­me koji odgo­va­ra­ju potre­ba­ma lokal­ne zajednice.

Priredio B. V.