Osnovana nacionalna Mreža društveno-kulturnih centara

08.06.2020.

Nacionalna Mreža druš­tve­no-kul­tur­nih cen­ta­ra (DKC-HR) osno­va­na je u Zagrebu u čet­vr­tak, 28. svib­nja 2020.. Mreža je osno­va­na na ini­ci­ja­ti­vu udru­ga, save­za udru­ga i plat­for­mi koje u dese­tak gra­do­va u RH su-uprav­lja­ju pos­to­je­ćim druš­tve­no-kul­tur­nim cen­tri­ma u Hrvatskoj po nače­lu sudi­onič­kog uprav­lja­nja i razvi­ja­ju mode­le civil­no-jav­nih part­ner­sta­va u kulturi.

Njeno je osni­va­nje nas­ta­vak više­go­diš­njih pro­ce­sa razvo­ja druš­tve­no-kul­tur­nih cen­ta­ra u Republici Hrvatskoj te zago­va­ra­nja uspos­ta­ve ins­ti­tu­ci­onal­nog okvi­ra za nji­ho­vo osni­va­nje i sudi­onič­ko upravljanje.

Osnivači Mreže su Art radi­oni­ca Lazareti, Dubrovnik, Forum udru­ga neza­vis­ne kul­tu­re – FUNK, Koprivnica, Platforma Doma mla­dih Split, Split, Platforma Hvar, Hvar, Savez udru­ga Kaoperativa, Karlovac, Savez udru­ga Klubtura, Zagreb, Savez udru­ga Molekula, Rijeka, Savez udru­ga Operacija Grad, Zagreb, Savez udru­ga Rojca, Pula. Na osni­vač­koj Skupštini za pred­sjed­ni­cu Mreže oda­bra­na je Mirela Travar (SU Operacija Grad), a Upravni odbor čine Antonia Kuzmanić (Platforma Doma mla­dih), Luka Rodela (SU Molekula), Denis Mikšić (SU Kaoperativa) i Teodor Celakoski (SU Klubtura).

Sukladno utvr­đe­nim cilje­vi­ma osni­va­ča, Mreža će zago­va­ra­ti jav­nu poli­ti­ku za odr­ži­vu infras­truk­tu­ru druš­tve­no-kul­tur­nih dje­lat­nos­ti teme­lje­nu na sudi­onič­kom uprav­lja­nju i civil­no-jav­nom part­ner­stvu; repre­zen­ti­ra­ti pos­to­je­će DKC‑e pre­ma dono­si­te­lji­ma odlu­ka na naci­onal­noj i lokal­nim razi­na­ma te pru­ža­ti podr­šku pos­to­je­ćim cen­tri­ma i lokal­nim ini­ci­ja­ti­va­ma kroz pri­je­nos zna­nja i iskustava.

Aktivnosti uspos­ta­ve for­mal­ne mre­že druš­tve­no-kul­tur­nih cen­ta­ra u RH dio je pro­jek­ta DKC-HR: Mreža druš­tve­no-kul­tur­nih cen­ta­ra koji pro­vo­di Savez udru­ga Klubtura u part­ner­stvu s Pogonom – Zagrebačkim cen­trom za neza­vis­nu kul­tu­ru i mla­de, Platformom za Društveni cen­tar Čakovec, Savezom udru­ga KAoperativa, Platformom Doma mla­dih, Art radi­oni­com Lazareti, Savezom udru­ga Molekula i Savezom udru­ga Rojca. Sufinancirala ga je Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fon­da, Operativni pro­gram Učinkoviti ljud­ski potencijali.

Izvor