Predstavljanje likovnog projekta „Grožnjan u fokusu“ u gradskoj galeriji Fonticus

15.06.2020.

Predstavljanje likov­nog pro­jek­ta „Grožnjan u foku­su“ bit će odr­ža­no u pone­dje­ljak, 15. lip­nja u 19.30 sati u grad­skoj gale­ri­ji Fonticus. Projekt sači­nja­va­ju sli­kar­ska izlož­ba „Grožnjan kao motiv“ Karel, Nine i Roka Zelenko, izlož­ba foto­gra­fi­ja „Luka Grožnjan bilje­že­na svje­tlom“ te video rad „Grožnjan, uglav­nom iz zra­ka“ Tomislava Kovačića i Željka Bobanovića.

Za izlož­bu koju pot­pi­su­je tro­je auto­ra: Nina, Karel i Rok Zelenko kus­tos Borkovsky kaže: “Treba kaza­ti da je cije­la ova poro­di­ca obi­lje­ži­la tijek tra­ja­nja Grada umjet­ni­ka. Iako u ovoj obi­te­lji ima još umjet­ni­ka (pok. Sonja Rauter Zelenko, Lea Bernetič Zelenko, Martin Zelenko i Marko Zelenko), ovaj puta sli­kar­ske rado­ve pred­stav­lja njih tro­je. Tema je Grožnjan u foku­su, a u pri­go­di 55. godiš­nji­ce osnut­ka Grad umjetnika“.

O seri­ji autor­skih bilje­ža­ka foto­graf­skom kame­rom, koje pot­pi­su­je Tomislav Kovačić, Borkovsky kaže da su „rado­vi dio seri­ja­la koji može tra­ja­ti još samo jedan „klik“ ili su dio niza koji će i dalje sli­je­di­ti ima­gi­na­ci­ju auto­ra. Moguća ana­li­za, komen­tar, tra­ži od nas odgo­vor­nost doti­ca­nja mno­gih podru­čja koje autor svjes­no ili nes­vjes­no apsol­vi­ra kako bi dobio rezul­tat koji nam podas­ti­re. Očito je da se ne zado­vo­lja­va pri­ka­zom obli­kov­nog sta­nja, već napor usmje­ru­je ka zna­če­nju. Radi se o foto­gra­fi­ja­ma na temu Grožnjana. Precizno, nas­ta­le su na temu luke Grožnjan: spo­ja povi­jes­ti i reali­zi­ra­nih make­ta bro­do­va tako­đer nas­ta­lih na podru­čju Grožnjana.“

Priredio B. V.