Rekonstrukcija bizarnog eksperimenta

20.06.2020.

TV: SPLAV, reda­te­lja Marcusa Lindeena

U petak (19. lip­nja) nave­čer na Hrvatskoj tele­vi­zi­ji pre­mi­jer­no je pri­ka­zan hva­lje­ni dugo­me­traž­ni doku­men­ta­rac „Splav“ (Flotten), šved­skog reda­te­lja Marcusa Lindeena, o bizar­noj znans­tve­noj eks­pe­di­ci­ji koja je reali­zi­ra­na dale­ke 1973. godine.

Meksički antro­po­log Santiago Genoves (1923 – 2013), koji se godi­na­ma bavio pro­uča­va­njem nasi­lja u ljud­skim zajed­ni­ca­ma, pom­no je oda­brao gru­pu lju­di (četi­ri muškar­ca i šest žena) i otis­nuo se s nji­ma na dugač­ko puto­va­nje (101 dan) pre­ko Atlantskog oce­ana (od Španjolske do Meksika) na male­noj spla­vi koju su nosi­le mor­ske stru­je. Njegova nit vodi­lja bila je da će u iznim­no sku­če­nim život­nim okol­nos­ti­ma moći naj­de­talj­ni­je pro­uči­ti meha­niz­me nasi­lja i sek­su­al­nog priv­la­če­nja kod lju­di, a da bi dodat­no zakom­pli­ci­rao zbi­va­nja oda­brao je lju­de raz­li­či­tih rasa i reli­gi­ja, dok je ključ­nu ulo­gu zapo­vjed­ni­ka spla­vi dodi­je­lio ženi.

Lindeen je za potre­be fil­ma dao rekons­tru­ira­ti splav u ori­gi­nal­noj veli­či­ni, kod koje se četi­ri i pol deset­lje­ća kas­ni­je okup­lja­ju pre­ži­vje­li čla­no­vi eks­pe­di­ci­je i govo­re o svo­jim sje­ća­nji­ma i emo­ci­ja­ma veza­ni­ma uz taj doga­đaj, a ove sek­ven­ce para­lel­no su mon­ti­ra­ne s vrlo dojm­lji­vim vizu­al­nim mate­ri­ja­lom nas­ta­lim na licu mjes­ta (sni­ma­telj Eisuke Yamaki) koji pra­ti glas nara­to­ra. Kao što iz doku­men­tar­ca pos­tup­no otkri­va­mo, Genovesov eks­pe­ri­ment nije kre­nuo smje­rom kojim je oče­ki­vao da će kre­nu­ti, odnos­no uzlet nasi­lja među čla­no­vi­ma posa­de nije se dogodio.

Paradoksalno, naj­ve­ću demons­tra­ci­ju nasi­lja imao je sam Genoves, kako će kas­ni­je samo­kri­tič­ki pri­mi­je­ti­ti, budu­ći da je u nedos­tat­ku nasi­lja među nje­go­vim „zamor­ci­ma“ i sam pos­tao nes­trp­ljiv i nasi­lan. „Splav“ je vizu­al­no i nara­tiv­no vrlo dobro naprav­ljen doku­men­ta­rac, koji ujed­no ima i dubo­ko huma­nis­tič­ku poru­ku i vje­ru u ljud­sko druš­tvo. Bizaran doga­đaj kojim se bavi i koji je tre­bao svje­do­či­ti o mrač­noj stra­ni ljud­ske pri­ro­de, naj­zad se pre­tvo­rio u nešto pot­pu­no drugačije.

 

Elvis Lenić