Circolo Classic – novi filmski program na otvorenom tijekom kolovoza

28.07.2020.

Na kon­fe­ren­ci­ji za medi­je odr­ža­noj u uto­rak, 28. srp­nja pred­stav­ljen je novi film­ski pro­gram pod nazi­vom „Circolo Classic“ koji je nas­tao u surad­nji Javne usta­no­ve Pula Film Festival i Zajednice Talijana Pula.

Ravnateljica Javne usta­no­ve Pula Film Festival, Gordana Restović, kaza­la je da će pro­gram biti pori­nut 2. kolo­vo­za i odr­ža­vat će se utor­kom i čet­vrt­kom tije­kom čita­vog mje­se­ca. Predsjednica Zajednice Talijana Pula, Tamara Brussich, iska­za­la je zado­volj­stvo na dugo­go­diš­njoj surad­nji Circola i Festivala i nagla­si­la da će ljet­na tera­sa Circola biti odli­čan ambi­jent za pri­ka­zi­va­nje film­skih kla­si­ka tije­kom ljet­nih noći kada će publi­ka uži­va­ti u osam bez­vre­men­skih nas­lo­va ame­rič­ke i tali­jan­ske kine­ma­to­gra­fi­je iz polo­vi­ce 20. sto­lje­ća. Dodala je da će atmo­sfe­ru upot­pu­ni­ti i pozi­ci­je gle­da­nja, budu­ći da se neće koris­ti­ti kla­sič­ne sto­li­ce, već će gle­da­te­lji pro­jek­ci­je pra­ti­ti iz ležaljki.

Zamjenica gra­do­na­čel­ni­ka Grada Pule, Elena Puh Belci, poz­dra­vi­la je novi pro­gram koji će pri­do­da­ti još jed­nu loka­ci­ju na boga­toj film­skoj mapi Pule i zahva­li­la Javnoj usta­no­vi Pula Film Festival što je pro­naš­la način da se pri­la­go­di novo­nas­ta­lim okol­nos­ti­ma i odr­ža­va kon­ti­nu­itet pri­ka­zi­vač­ke dje­lat­nos­ti. Direktorica Turističke zajed­ni­ce Grada Pule, Sanja Cinkopan Korotaj iska­za­la je pot­po­ru pro­gra­mu, koji će zasi­gur­no obo­ga­ti­ti kul­tur­nu ljet­nu ponu­du ne samo gra­đa­ni­ma Pule već i gos­ti­ma koji će fil­mo­ve moći pra­ti­ti na ori­gi­nal­nom jezi­ku, odnos­no uz hrvat­ske podnaslove.

O samom pro­gra­mu, izbor­ni­ca Tanja Miličić istak­nu­la je da će se na reper­to­aru pro­na­ći broj­ne film­ske zvi­jez­de poput Audrey Hepburn, Bette Davis, Sophia Loren, Ingrid Bergman, Anita Ekberg, Marilyn Monroe, Shirley MacLaine, Gregory Peck, Marcello Mastroianni, Jack Lemmon i mno­gi dru­gi umjet­ni­ci obo­ža­va­ni od publi­ke i kri­ti­ke. Cjelokupni pro­gram dos­tu­pan je na www.kinovalli.net, a ulaz­ni­ce će, po cije­ni od 20 kuna po fil­mu, biti dos­tup­ne putem on-line pro­da­je i, uz goto­vin­sko pla­ća­nje, sat vre­me­na pri­je počet­ka pro­jek­ci­je u Circolu.

Vizualni iden­ti­tet pro­gra­ma pot­pi­su­je pul­ski umjet­nik Oleg Morović koji je bio vođen upra­vo film­skim sti­lom iz tog raz­dob­lja, a zaključ­no je Restović pozva­la jav­nost da na vri­je­me osi­gu­ra svo­ja mjes­ta budu­ći da je ukup­ni kapa­ci­tet, uz pre­po­ru­ča­ne mje­re za drža­nje dis­tan­ce, 60 ležalj­ki. Ujedno je zamo­li­la gle­da­te­lje da pri­li­kom dola­ska, sve do zauzi­ma­nja mjes­ta, nose zaštit­ne maske te da će se u slu­ča­ju nepo­volj­nog vre­me­na, pro­jek­ci­je u istom ter­mi­nu pri­ka­zi­va­ti u Kinu Valli.

Priredio B. V.