Kino Katarina: „Tratinčice“ Věre Chytilove

27.07.2020.

Projekcija fil­ma „Tratinčice“ Věre Chytilove  u sklo­pu pro­gra­ma Kino Katarina bit će odr­ža­na u uto­rak, 28. srp­nja s počet­kom u 20.30 sati. Gošća uvod­ni­čar­ka bit će Lana Pukanić.

“Interpretacija kra­ja fil­ma kao nemo­guć­nos­ti živo­ta pre­ma vlas­ti­tim pra­vi­li­ma unu­tar zagu­šu­ju­ćeg sis­te­ma, makar jed­na­ko mrač­na, mno­go mi je bli­ža. Pokušaj Marie I i Marie II da se u fina­lu pre­tvo­re u uzor­ne žene/radnice morao je pro­pas­ti jer je težio mode­lu žen­skos­ti kakav je pro­mi­cao, pri­mje­ri­ce, Rousseau: „Ona voli kre­post jer ne pos­to­ji ništa ljep­še, voli je jer je ona ženi­na sla­va i kre­pos­na je žena malo niža od anđe­la; voli kre­post jer je to jedi­ni put ka pra­voj sre­ći, jer ne vidi ništa osim siro­maš­tva, nesret­nos­ti i sra­mo­te u živo­tu loše žene“, sret­na je jer je dobra, a naj­ve­ća joj je sre­ća usre­ći­va­ti dru­ge. Marie i Marie ima­ju pre­ve­li­ke ape­ti­te da bi živje­le laž­ne živo­te poput cvi­je­ća sa svo­jih zido­va i zato mora­ju loše zavr­ši­ti”, zapi­sa­la je Lana Pukanić u ese­ju o Tratinčicama, “čudes­nom novo­val­nog urat­ku” češke reda­te­ji­ce Věre Chytilove, a povo­dom reda­te­lji­či­ne smr­ti 2014. godine.

Lana Pukanić (1986.) živi u Zagrebu i radi u Institutu za poli­tič­ku eko­lo­gi­ju. Po stru­ci je anglis­t­ki­nja i knji­žev­na kom­pa­ra­tis­t­ki­nja. Bila je jed­na od ured­ni­ca por­ta­la Muf (2014. – 2018.), a od 2018. ure­đu­je por­tal Krilo. Autorica je zbir­ke ese­ja “Tinejdžerke i dru­gi mons­tru­mi” objav­lje­ne u Frakturinoj nak­la­di 2020. godine.

Izvor