Nevidljiva Savičenta: Sjetimo se svi zajedno Slavice Šenk

23.07.2020.

Program Sjetimo se svi zajed­no Slavice Šenk bit će odr­žan u petak, 24. srp­nja u 19 sati ozad Kaštela u Savičenti. Razgovor s ples­nim umjet­ni­ci­ma potek­lim u ples­nom stu­di­ju Zaro orga­ni­zi­ra­ju Šikuti Machinae, a u sklo­pu pro­jek­ta Nevidljiva Savičenta – pre­vo­đe­nje tra­di­ci­je u suvre­me­nu kul­tu­ru. Ključ je pri­ča o Slavici Šenk, to jest pri­ča kako jed­na oso­ba, dovolj­no snaž­na s jakim moti­vi­ma može mije­nja­ti sve oko nas. Protagonisti raz­go­vo­ra bit će Aleksandra Mišić, Roberta Milevoj, Andrea Gotovina, Elda Kosanović i Matija Ferlin koji su u Zaru poče­li ple­sa­ti još u ranoj mla­dos­ti. Moderator pro­gra­ma i raz­go­vo­ra s umjet­ni­ci­ma bit će Mario Benčić.

Projekt Nevidljiva Savičenta, sufi­nan­ci­ran sred­stvi­ma iz Europskog soci­jal­nog fon­da, pro­vo­di Općina Svetvinčenat u part­ner­stvu s udru­ga­ma civil­nog druš­tva: Šikuti Machine, Apoteka — Prostor za suvre­me­nu umjet­nost, Mediteranski ples­ni cen­tar (ZPA) i Povijesna udru­ga Kaštel. Ovaj siner­gij­ski pro­jekt lokal­ne samo­upra­ve i orga­ni­za­ci­ja civil­nog druš­tva cilja ostva­ri­ti druš­tve­nu pro­mje­nu razvo­jem novog mode­la sudi­onič­kog uprav­lja­nja u kul­tu­ri usmje­re­nog pre­ma odr­ži­vom kul­tur­nom razvo­ju Općine Svetvinčenat.

Priredio B. V.

Fotografije iz arhi­ve Matije FERLINA