O FEMINIZMU NA LJETNOJ LITERARNOJ POZORNICI KLUBA-KNJIŽARE GIARDINI 2

29.07.2020.

Ciklus knji­žev­nih pro­mo­ci­ja na ljet­noj lite­rar­noj pozor­ni­ci Kluba-knji­ža­re Giardini 2 na tera­si caffè‑a  „Dvojka“ nas­tav­lja se s femi­nis­tič­kim tema­ma i auto­ri­ca­ma iz nove Frakturine biblioteke.

U sri­je­du, 29. srp­nja s počet­kom u 21 sat, Puležanka Jasna Jasna Žmak, auto­ri­ca zbir­ke ese­ja „One stva­ri“, te Lana Pukanić auto­ri­ca knji­ge „Tinejdžerke i dru­gi mons­tru­mi“, raz­go­va­rat će o tema­ma izos­tav­lje­nim iz sva­kod­nev­nih raz­go­vo­ra koje se tiču femi­niz­ma, žen­ske sek­su­al­nos­ti, femi­nis­tič­ke kri­ti­ke kul­tu­re i sva­kod­ne­vi­ce te odno­sa jav­ne i pri­vat­ne sfe­re poje­din­ca. Uvod u dina­mi­čan, intri­gan­tan i nada­sve nes­pu­tan raz­go­vor o nepra­ved­no zapos­tav­lje­nim tema­ma u jav­nom diskur­su pri­re­dit će Magdalena Vodopija.

Književna pro­mo­ci­ja nas­ta­la je povo­dom sudje­lo­va­nja Lane Pukanić na pro­jek­tu ljet­nog kina na otvo­re­nom Kino Katarina.

Dinamičnim sti­lom i mnoš­tvom pri­mje­ra Jasna Jasna Žmak u knji­zi „One stva­ri“ pro­go­va­ra o žen­skoj sek­su­al­nos­ti, tije­lu, želja­ma i druš­tve­noj zapos­tav­lje­nos­ti raz­go­vo­ra o onim stva­ri­ma. Knjiga „One stva­ri“ čita­te­lji­cu poti­če da kroz auto­ri­či­na iskus­tva i pro­miš­lja­nja raz­mis­li o sebi, svo­me tije­lu te o stva­ri­ma koje je navik­la skri­va­ti od svo­je oko­li­ne pa čak i od sebe same.

Lana Pukanić, anglis­t­ki­nja i knji­žev­na kom­pa­ra­tis­t­ki­nja bila je jed­na od ured­ni­ca femi­nis­tič­kog por­ta­la MUF koji je dje­lo­vao od 2014. do 2018. godi­ne. Od 2018. radi kao glav­na ured­ni­ca femi­nis­tič­kog por­ta­la Krilo. U zbir­ci ese­ja „Tinejdžerke i dru­gi mons­tru­mi“ kroz pove­zi­va­nje osob­nog i poli­tič­kog, publi­cis­ti­ke i knji­žev­nos­ti, ozbilj­nog i zabav­nog pred­stav­lja nov i jedins­tven glas na femi­nis­tič­koj i knji­žev­noj sce­ni. „Tinejdžerke i dru­gi mons­tru­mi“ zbir je ana­li­tič­kih ese­ja o sek­siz­mu u hrvat­skom druš­tvu, sek­su­al­nom radu i tran­sfo­bi­ji s duho­vi­tim i nadre­al­nim tek­s­to­vi­ma u raz­nim žan­ro­vi­ma kao kviz, kolaž, puto­pis do paro­dij­ske poezi­je i eks­pe­ri­men­tal­ne krat­ke priče.

Priredio B. V.