Studio Sonda osvojio 2 Red Dot nagrade

20.07.2020.

Studio Sonda dobit­nik je dvi­je dizaj­ner­ske nagra­de Red Dot Award: Brands & Communication design: za novi, ove godi­ne ina­ugu­ri­ran Ledov pro­izvod King u Čašici, te za zbir­ku pri­po­vje­da­ka „Autorske Bure“ koja je nas­ta­la u sklo­pu pro­jek­ta Rijeka Europska Prijestolnica Kulture 2020. S dvi­je naj­no­vi­je, Studio Sonda zaokru­žio je broj­ku od ukup­no 15 Red Dot nagrada.

Red Dot nagra­da dodje­lju­je se još od 1955. godi­ne i danas se sma­tra jed­nom od naj­u­tje­caj­nih nagra­da u svi­je­tu dizaj­na. Kako isti­ču orga­ni­za­to­ri, cilj nagra­de je vred­no­va­nje naj­o­š­tro­um­ni­jih dizaj­ner­skih rado­va iz svi­je­ta pro­dukt dizaj­na, komu­ni­ka­ci­je, amba­la­že, pa sve do dizaj­na kon­ce­pa­ta i pro­to­ti­pa. Prijavljene rado­ve, kojih je ove godi­ne pris­ti­glo 6,992 iz raz­nih kra­je­va svi­je­ta, žiri­rao je među­na­rod­ni žiri sas­tav­ljen od 24 struč­nja­ka za dizajn i komu­ni­ka­ci­je, a koji se pri­li­kom žiri­ra­nja vode reče­ni­com: “In sear­ch of good design and creativity”.

Izvor