Klub-knjižara Giardini 2: POETSKA VEČER S OLJOM SAVIČEVIĆ IVANČEVIĆ u Dvojki

31.08.2020.

Književne pro­mo­ci­je na ljet­noj lite­rar­noj pozor­ni­ci Kluba – knji­ža­re Giardini 2 nas­tav­lja­ju se u pone­dje­ljak, 31. kolo­vo­za u 20 sati na tera­si caf­fe bara „Dvojka“ gdje će sves­tra­na knji­žev­ni­ca Olja Savičević Ivančević pred­sta­vi­ti svo­ju novu zbir­ku poezi­je „Divlje i tvo­je“. Razgovor o knji­žev­nom stva­ra­nju, svi­je­tu i femi­niz­mu s Oljom Savičević Ivančević vodit će Nevena Trgovčić.

U zbir­ci poezi­je „Divlje i tvo­je“ Olja Savičević Ivančević nes­pu­ta­no pro­go­va­ra o stra­hu od svi­je­ta, o nesi­gur­noj egzis­ten­ci­ji, među­ljud­skim odno­si­ma, žen­skos­ti i femi­niz­mu. Neizostavna nit vodi­lja poet­skih iska­za Olje Savičević Ivančević jest hra­brost biva­nja pri­sut­nim i neo­tu­đi­va želja za oču­va­njem bli­skos­ti s div­ljim i neukro­ti­vim u sebi. Osvrt Ivane Bodrožić naj­pre­ciz­ni­je doča­ra­va atmo­sfe­ru Oljinih sti­ho­va: „Stihovi Olje Savičević Ivančević u zbir­ci „Divlje i tvo­je“ svo­je­vr­s­na su kle­tva, otrov spoz­na­je dav­no uba­čen u uho da se o naj­ve­ćim boli­ma i lje­po­ta­ma u živo­tu lak­še može šutje­ti gle­da­ju­ći u perje ili u kandže.“

Olja Savičević Ivančević nagra­đi­va­na je spi­sa­te­lji­ca i pjes­ni­ki­nja, čije knji­ge su pre­ve­de­ne na jeda­na­est svjet­skih jezi­ka i objav­lje­ne u Europi te SAD‑u. Piše knji­žev­ne kolum­ne, sura­đu­je s kaza­li­šti­ma kao auto­ri­ca dram­skih tek­s­to­va, son­go­va i adap­ta­ci­ja, a pre­ma nje­nim pri­ča­ma snim­lje­ni su nagra­đi­va­ni krat­ko­me­traž­ni igra­ni fil­mo­vi („Balavica“, „Sedam neo­d­go­vo­re­nih pozi­va“, „Trešnje“). Priča „Pederi“ iz zbir­ke „Nasmijati psa“ ins­pi­ri­ra­la je Danijela Žeželja i Jelenu Paljan za stva­ra­nje gra­fič­ke nove­le „Ljeto“. Među broj­nim nagra­da­ma osvo­ji­la je „Prozak“, nagra­du Ranko Marinković Večernjeg lis­ta, Kiklop, Nagradu T‑portala za naj­bo­lji roman u Hrvatskoj u 2011. godi­ni, nagra­du Slobodne Dalmacije za umjet­nost Jure Kaštelan, English Pen Award, i broj­ne druge.

Priredio B. V.