Klub-knjižara Giardini 2: Predstavljanje knjige LEA RAFOLTA „VIRUS IN FABULA“ na terasi Dvojke

24.08.2020.

Program Kluba-knji­ža­re Giardini 2 nas­tav­lja se u pone­dje­ljak, 24. kolo­vo­za u 21 sat na tera­si caf­fe bara „Dvojka“ gdje će sves­tra­ni znans­tve­nik i autor Leo Rafolt govo­ri­ti o svo­joj novoj knji­zi „Virus in fabula“.

U toj knji­zi Leo Rafolt iz raz­li­či­tih rakur­sa pro­ma­tra situ­aci­ju nas­ta­lu oko koro­na­vi­ru­sa. Maša Kolanović u osvr­tu na knji­gu napi­sa­la je: „Iako se tren­do­vi mije­nja­ju, donek­le je rije­dak slu­čaj da se znans­tve­ni­ci druš­tve­no-huma­nis­tič­kih usmje­re­nja hva­ta­ju u koštac s vru­ćom stvar­noš­ću i to na način da para­lel­no s poja­vom nekog feno­me­na nik­ne cije­la mono­gra­fi­ja o tom fenomenu“.

Leo Rafolt je teatro­log i teore­ti­čar što sva­ka­ko mno­go govo­ri o nje­go­vim širo­kim inte­re­si­ma. Za svo­ja pos­tig­nu­ća nagra­đen je 2008. Državnom nagra­dom za zna­nost, 2009. Godišnjom nagra­dom Filozofskog fakul­te­ta u Zagrebu i Nagradom „Judita“. Usavršavao se na broj­nim europ­skim i azij­skim sve­uči­li­šti­ma, a od 2017. vodi­telj je Centra za inter­dis­ci­pli­nar­na istra­ži­va­nja u umjet­nos­ti i zna­nos­ti te surad­nik Znanstveno-istra­ži­vač­kog cen­tra za pos­tju­gos­la­ven­ske pros­to­re na sve­uči­li­štu u Varšavi. Autor je sedam znans­tve­nih knji­ga, pri­re­đi­vač jed­ne anto­lo­gi­je, dvi­je autor­ske knji­ge, dva zbor­ni­ka i jed­nog dvo­tom­nog lek­si­ko­na. Područje nje­go­va inte­re­sa su izved­be­ni stu­dij, tran­skul­tu­ra­li­zam, somat­ski stu­di­ji, nove dra­ma­tur­gi­je, neuroz­na­nost i izvedba.

Promociju će vodi­ti Nevena Trgovčić. Knjigu „Virus in fabu­la“ izdao je nak­lad­nik MeandarMedia.

Priredio B. V.