Klub-knjižara Giardini 2 u „Dvojki“: predstavljanje „Topničkih dnevnika“ NENADA MARJANOVIĆA DR. FRICA

03.08.2020.

Program knji­žev­nih pro­mo­ci­ja na ljet­noj lite­rar­noj pozor­ni­ci Kluba-knji­ža­re Giardini 2 na tera­si caffè‑a „Dvojka“ nas­tav­lja se s pre­mi­je­rom pred­stav­lja­njem nas­lo­va „Topnički dnev­ni­ci: PUNK (Pula nakon koro­ne)“ Nenada Marijanovića dr. Frica i to u pone­dje­ljak, 3. kolo­vo­za s počet­kom u 21 sat.

Predstavljanje će mode­ri­ra­ti vrs­na poz­na­va­te­lji­ca kul­tu­re i kul­tur­nih stru­ja­nja, Paola Orlić koja će zapo­dje­nut raz­go­vor s dr. Fricom o nje­go­vim intim­nim zapi­si­ma koje je uobli­čio u brit­ko i auto­iro­nič­no štivo.

„Topnički dnev­ni­ci: PUNK (Pula nakon koro­ne)“ vje­ro­jat­no je prva i jedi­na knji­ga u cije­los­ti napi­sa­na (bolje reče­no utip­ka­na)  na mobi­tel. Pisana u peri­odu od 13. ožuj­ka do 13. svib­nja 2020. godi­ne svo­je­vr­s­ni je intim­ni zapis auto­ro­vih raza­su­tih mis­li ili zbir remi­nis­cen­ci­ja o doga­đa­ji­ma, ins­ti­tu­ci­ja­ma i poje­din­ci­ma iz proš­los­ti. Uvid u nijan­se tak­vih mis­li potak­nut je dubin­skom intros­pek­ci­jom u vri­je­me karan­te­ne. Topničke dnev­ni­ke izdao je pul­ski izda­vač dojm­lji­vog ime­na Ujedinjeni nakladnici.

„Nenad Marjanović Dr. Fric sves­tra­ni je umjet­nik poz­nat kao biv­ši basis­ta punk sas­ta­va KUD Idijoti, pisac, sati­ri­čar, novi­nar por­ta­la Regional Express, autor i vodi­telj tele­vi­zij­ske emi­si­je Sistematski pre­gled. Ovo je tre­ća knji­ga Dr. Frica. Nakon „Vražje maki­ne“ i knji­ge „Život s Idi(j)otima“ koja je doži­vje­la regi­onal­ni uspjeh, uvje­re­ni smo kako smo dobi­li još jed­nu publi­cis­tič­ku uspješ­ni­cu“, navo­de organizatori.

Priredio B. V.