LJETNA LITERARNA POZORNICA: MONIKA HERCEG I MARINO MOROSIN U „DVOJCI“

17.08.2020.

Ljetna lite­rar­na pozor­ni­ca Kluba – knji­ža­re Giardini 2 nas­tav­lj­ka s radom u pone­dje­ljak, 17. kolo­vo­za u 21 sat na tera­si caf­fe bara „Dvojka“ gdje će svo­ju novu knji­gu pje­sa­ma  „Vrijeme pri­je jezi­ka“ pred­sta­vi­ti pjes­ni­ki­nja Monika Herceg koja je zasi­gur­no jedan od naj­s­naž­ni­jih poet­skih gla­so­va naših pros­to­ra. Zamijećena goš­ća proš­lo­go­diš­njeg, 25. Sa(n)jam knji­ge u Istri, dola­zi pono­vo u Pulu s novom knji­gom, novim pjesmama.

Marino Morosin, mla­di glaz­be­nik, glaz­be­ni pro­du­cent i kom­po­zi­tor, pra­tit će Moniku Herceg i nje­ne sti­ho­ve glaz­bom koju je, za ovu pri­li­ku, poseb­no kom­po­ni­rao. Promociju će vodi­ti Nevena Trgovčić.

Knjigu pje­sa­ma „Vrijeme pri­je jezi­ka“ obja­vi­la je Fraktura, a likov­no ju je obli­ko­vao  Danijel Žeželj.

Priredio B. V.