Održana konferencija „Izazovi galerija u razvoju publike“

03.08.2020.

Konferencija „Izazovi gale­ri­ja u razvo­ju publi­ke“ odr­ža­na je u petak, 31. srp­nja u Muzejsko-gale­rij­skom pros­to­ru Sveta Srca u Puli. Konferenciju je orga­ni­zi­ra­la Udruga za poti­ca­nje kre­ativ­nos­ti Atanor u part­ner­stvu s Istarskom kul­tur­nom agen­ci­jom i Arheološkim muze­jom Istre, uz podr­šku Ministarstva kul­tu­re i Grada Pule, a u sklo­pu pro­jek­ta Jačanje kapa­ci­te­ta hrvat­skih gale­ri­ja za razvoj publike.

Nakon uvod­nog poz­drav­nog govo­ra Aleksandre Vinkerlić iz IKA‑e, Željka Miklošević s Katedre za muze­olo­gi­ju i uprav­lja­nje bašti­nom pri Filozofskom fakul­te­tu Sveučilišta u Zagrebu, odr­ža­la je pre­da­va­nje „Uvod u teori­ju i prak­se razvo­ja publi­ke“. Cilj ovog pre­da­va­nja bio je ukrat­ko uka­za­ti na ter­mi­no­lo­gi­ju i pris­tu­pe razvo­ju publi­ke na teorij­skoj i prak­tič­noj razi­ni, a koji podra­zu­mi­je­va­ju nuž­nost istra­ži­va­nja posje­ti­te­lja i ne-posje­ti­te­lja, obli­ko­va­nje poseb­nih aktiv­nos­ti i pro­gra­ma te nji­ho­vu promociju.

Uslijedilo je pred­stav­lja­nje nacr­ta istra­ži­va­nja o razvo­ju publi­ke kojeg je odr­ža­la Ana Tomljenović. Ona je opi­sa­la anke­te koje su osmiš­lje­ne u surad­nji sa Željkom Miklošević i koje saži­ma­ju osnov­na pita­nja veza­na uz pro­fil i potre­be posje­ti­te­lja te pro­gram i ponu­du  galerija.

Doc. mr. art. Darija Žmak Kunić, pro­de­ka­ni­ca za umjet­nič­ko-znans­tve­nu dje­lat­nost Akademije pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti u Rijeci, pre­zen­ti­ra­la je pro­jekt „Participativni muze­ji u zajed­ni­ci“, a Manuela Hrvatin, naci­onal­na koor­di­na­to­ri­ca za inter­pre­ta­ci­ju bašti­ne među­na­rod­ne orga­ni­za­ci­je Interpret Europe, vodi­la je radi­oni­cu Storytelling kao alat u pro­ce­su razvo­ja publike.

U popod­nev­nim je sati­ma odr­ža­na panel ras­pra­va na temu „Što, tko i za koga? Ciljane sku­pi­ne i ino­va­tiv­ni mode­li“, a nakon nje je šest vodi­te­lja hrvat­skih gale­ri­ja u for­mi krat­kih pre­zen­ta­ci­ja istak­nu­lo vlas­ti­te pri­mje­re dobre prak­se za uklju­či­va­nje struč­nja­ka i šire publi­ke na gale­rij­sku scenu.

Tekst i foto­gra­fi­je B. VINCEK